موضوعات = سری زمانی
مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

دوره 8، شماره 2، آبان 1397، صفحه 38-53

10.22055/jamm.2018.20658.1377

روح اله رمضانی؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ مجید فرهادی


مقایسه روش‌های خودگردان و شبکه عصبی خودگردان در سری-های زمانی غیرخطی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 85-106

مسعود عیسی پره؛ نصراله ایران پناه؛ مرجان کائدی