موضوعات = سری زمانی
تعداد مقالات: 5
1. مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


3. یک مدل جدید برای فرآیندهای همبسته دوره ایی با پراکندگی متغیر شرطی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-53

10.22055/jamm.2018.20658.1377

روح اله رمضانی؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ مجید فرهادی


4. مقایسه روش‌های خودگردان و شبکه عصبی خودگردان در سری-های زمانی غیرخطی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-106

مسعود عیسی پره؛ نصراله ایران پناه؛ مرجان کائدی