موضوعات = مدل های خطی
آزمون تعیین خطای مشخص سازی مدل خطی عام برای داده های گم شده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-26

10.22055/jamm.2018.24634.1541

فیاض بهاری؛ صفر پارسی؛ مجتبی گنجعلی


شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری


تحلیل پاسخ های آمیخته گسسته و پیوسته رده بندی شده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-44

احسان بهرامی سامانی؛ حمید عالی پور