موضوعات = حلقه های جابجایی
زیرحلقه‌های ماکسیمال در دامنه‌های پروفر

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 175-184

10.22055/jamm.2022.38944.1973

البرز آذرنگ؛ محمدرضا علینقی زاده


چه وقت C+(X) یک نیم حلقه پیوسته است؟

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 54-61

10.22055/jamm.2022.37999.1953

فروغ دلدار؛ شعبان قلندرزاده؛ مهرداد نامداری


ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری