موضوعات = حلقه های ناجابجایی
نیم شبه حلقه های شبه منظم راست ( چپ )

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-33

10.22055/jamm.2022.35409.1865

ژاله شمسی؛ شعبان قلندرزاده؛ پرستو ملکوتی راد


ساکل موضعی (C(X

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری