موضوعات = کنترل و بهینه سازی
شرایط لازم بهینگی برای مسائل کنترل بهینه با تأخیرهای متغیر-زمانی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 269-283

10.22055/jamm.2023.43374.2147

سیدمجتبی مشکانی؛ سهراب عفتی؛ عقیله حیدری


مدل کنترل بهینه رشد سلول های بنیادی و غیر بنیادی سرطانی برای تجویز داروی دوکسوروبیسین

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 535-547

10.22055/jamm.2023.39701.1997

علیرضا فخارزاده جهرمی؛ فاطمه بهمنی بهلولی؛ آمنه طالعی


یک روش کنترل کننده غیرخطی برای پایدارسازی سیستمهای دینامیکیِ آشوبناک مرتبه کسری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-38

10.22055/jamm.2020.26836.1622

احمد رضا حقیقی؛ محمد پور محمود اقابابا؛ نسیم اصغری؛ مجید روحی


برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 146-170

10.22055/jamm.2019.26438.1605

امید سلیمانی فرد؛ ناصر آخوندی؛ محدثه رمضان زاده؛ مرتضی گچ پزان


اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 21-43

علی اصغر انواری رستمی؛ راحله کلاته رحمانی؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر