موضوعات = کنترل و بهینه سازی
تعداد مقالات: 8
3. یک روش کنترل کننده غیرخطی برای پایدارسازی سیستمهای دینامیکیِ آشوبناک مرتبه کسری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-38

10.22055/jamm.2020.26836.1622

احمد رضا حقیقی؛ محمد پور محمود اقابابا؛ نسیم اصغری؛ مجید روحی


4. برنامه ریزی درجه دوم محدب تعمیم یافته برای حل دستگاه های خطی فازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 146-170

10.22055/jamm.2019.26438.1605

امید سلیمانی فرد؛ ناصر آخوندی؛ محدثه رمضان زاده؛ مرتضی گچ پزان


5. تعمیم مفهوم کارای منصف در مسائل بهینه‌سازی چندهدفی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-190

10.22055/jamm.2019.26673.1614

داود فروتن‌نیا؛ مینا مرآتی


8. اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 21-43

علی اصغر انواری رستمی؛ راحله کلاته رحمانی؛ محمدعلی آقایی؛ عادل آذر