موضوعات = آنالیز تابعی
ساختار ایده آل‌های بسته در برخی *C-جبرها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 556-562

10.22055/jamm.2024.43861.2171

زهرا حسن پور یخدانی؛ محمدباقر اسدی؛ علی اسدی وصفی


برآوردهای فازی برای قضایای نقطه ثابت سی آیریک

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 188-202

10.22055/jamm.2023.42399.2113

سید علی محمد محسنی الحسینی؛ مرتضی ساحلی؛ عباس عسکری زاده


یک سرشت نمایی برای جبرهای باناخ انقباض پذیر

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 226-232

10.22055/jamm.2023.42251.2110

میثم میثمی صدر؛ جمال رویین


بررسی نگاشت‌های مرکزگرای جردن

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 245-249

10.22055/jamm.2023.34407.1836

فاطمه قومنجانی؛ محمدعلی بهمنی


بررسی دوگان جبرهای گروهی تحت یک توپولوژی محدب موضعی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 307-315

10.22055/jamm.2023.43770.2164

علی غفاری؛ مرجان شیبانی؛ ابراهیم تمیمی


اندازه کارلسون و انواع عملگرهای ترکیبی روی فضاهای از نوع بسوف وزندار بردار مقدار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

10.22055/jamm.2022.38918.1974

سپیده نصراصفهانی؛ مصطفی حسنلو؛ ابراهیم عباسی


عملگر استویچ شارما از فضای بسوف به فضای زیگموند

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 573-584

10.22055/jamm.2021.37369.1930

ابراهیم عباسی؛ سپیده نصراصفهانی؛ کمال خلیل‌پور


بررسی ویژگی‌هایی از عملگر‌های امید شرطی وزن‌دار

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 355-364

10.22055/jamm.2021.36045.1887

امیر علی یان؛ یوسف استارمی؛ علی عبادیان