موضوعات = مدلهای با اثرا ت آمیخته
شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

دوره 4، شماره 2، آبان 1393، صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری


انتخاب متغیر در مدل‌های آمیخته متناهی تعمیم‌یافته نیم‌پارامتری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

فرزاد اسکندری؛ احسان ارمز؛ رحمان فرنوش


شبیه سازی خشک کردن کاغذ های اندود شده و ارائه مدل جدید آزمایشگاهی آن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-25

حسین شاه بیگ؛ احمد حلاجی ثانی