دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه سازی برآورد میانگین جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22055/jamm.2022.39680.1996

لیدر نوایی؛ رضا اکبری


بررسی موردی حساسیت و توپولوژی گره‌های شبکه‌های بولی کاهش‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22055/jamm.2022.35225.1861

سپیده صحرائی


گراف ناجابجایی عملگرهای خطی کران دار روی یک فضای هیلبرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22055/jamm.2022.39417.1987

pandora raja


زیرحلقه‌های ماکسیمال در دامنه‌های پروفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22055/jamm.2022.38944.1973

البرز آذرنگ؛ محمدرضا علینقی زاده


قضیه رسته بئر برای توپولوژی متقار‏ن‎ حاصل ‎از‎ شبه مترهای زیرخطی در مخروط های موضعاً محدب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22055/jamm.2022.40175.2015

زینب یوسفی؛ محمد رضا مطلبی


بررسی عددی یک طرح تفاضلی جدید روی یک شبکه مدرج برای حل معادلات زیر-انتشار کسری زمانی-مکانی با جواب‌های ناهموار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22055/jamm.2022.39099.1977

مجتبی فردی؛ ابراهیم امینی