دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هادی علیزاده نوقابی؛ هدیه افتخاری مودی؛ محمد خراشادی زاده


2. گروه‌‌های لی لورنتسی سوپر-اینشتینی سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22055/jamm.2021.37198.1924

پروانه آتش پیکر؛ علی حاجی بدلی


3. پیش‌گویی فضایی-زمانی میدان‌های تصادفی نامانای تفکیک‌‌ناپذیر مبتنی بر تجزیه تاکر تانسور کوواریانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22055/jamm.2021.35337.1863

محسن محمدزاده؛ سمیرا سعادتی


4. مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

10.22055/jamm.2021.37042.1915

مسعود یارمحمدی؛ فائزه ترکیان؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


5. کاربرد روش موجک لژاندر همراه با قانون مربعی گاوس در حل معادلات انتگرال - دیفرانسیل کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

10.22055/jamm.2021.36874.1906

محسن ریاحی بنی


6. رتبه بندی فرایندهای سری دومرحله ای کارای رأسی با بکارگیری نُرم اقلیدسی در تحلیل پوششی داده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

10.22055/jamm.2021.33711.1819

ربابه اسلامی


7. یک مدل تصادفی برای حالت کلی اپیدمی چندمیزبانی براساس میانگین و واریانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22055/jamm.2020.29181.1707

بهمن غضنفری مطلق؛ امین شاه‌کرمی


8. استنباط محوری و بیزی در سیستم های منسجم نمایی تحت سانسور فزاینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22055/jamm.2021.36145.1888

اکبر اصغرزاده نشلی؛ عادله فلاح


9. روش بهینه سازی دو فازی مبتنی بر الگوریتم‌ های مکاشفه ای بیگ بنگ و سیاه چاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1400

10.22055/jamm.2021.37465.1932

نگار ایزدی؛ محمد تقی دستجردی


10. یک روش جدید برای حل مسائل شبکه های حمل ونقل چندکالایی و کران دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

10.22055/jamm.2021.37258.1926

هادی بصیرزاده؛ میلاد حبیبی نیا


11. برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت چندمؤلفه‌ای بر اساس توزیع تاپ-لئون توانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22055/jamm.2021.35429.1868

حسین پاشا زانوسی؛ احمد پوردرویش حیدری؛ اکبر اصغرزاده نشلی