دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. فضاهای λ-نیم‌فشرده و ‌λ-فشرده‌ی قوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22055/jamm.2021.34921.1852

معصومه اعتبار؛ محمدعلی سیاوشی


2. بررسی پایداری دستگاهی از معادلات تابعی اویلر-لاگرانژ مکعبی در فضاهای 2-نرمدار ناارشمیدسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22055/jamm.2020.28513.1685

حمید ماجانی


3. پایداری و بقا در یک مدل ریاضی از تاثیر متقابل منابع آبی و جمعیت بر یکدیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22055/jamm.2020.30924.1754

امید ربیعی مطلق؛ حاجی محمد محمدی نژاد


4. توابع موضعاً ثابت و فضاهای oc- پارافشرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22055/jamm.2020.32050.1788

رستم محمدیان