دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. حل عددی معادله تلگراف دو بعدی با استفاده از روش پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه بندی مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.27924.1668

علی شکری؛ عرفان بهمنی


3. یک رویکرد برنامه ریزی دوسطحی برای مسأله توسعه تأثیر در شبکه در فضای رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1399

10.22055/jamm.2020.29355.1712

فرناز هوشمند خلیق


4. ارزیابی عملکرد و تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.29434.1719

هیلدا صالح؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محسن رستمی؛ مرتضی شفیعی


5. رسته هموتوپی از بافه های شبه منسجم تخت و هم تاب روی اسکیم های شبه فشرده و منفک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.30236.1741

اسماعیل حسینی


6. مقایسه تصادفی سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ براساس تابع دگرشکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.30655.1748

الهام خالق پناه نوقابی؛ مجید رضائی؛ مجید چهکندی


7. مدل رگرسیون نیمه‌پارامتری مکان-مقیاس با دم‌های نیمه‌سنگین بر اساس توزیع هایپربولیک سکانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22055/jamm.2020.31201.1763

جمیل اونق؛ حسین باغیشنی؛ احمد نزاکتی


8. وجود سه جواب برای معادلات تفاضلی با استفاده از روش های تغییراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22055/jamm.2020.30573.1746

شاپور حیدرخانی؛ امجد سالاری


9. مقایسه تصادفی سیستم های (n-k+1) از n با مولفه های مستقل و ناهمگن لگ لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22055/jamm.2020.31100.1760

فریبا قنبری؛ قباد برمال زن؛ سیدرضا هاشمی


11. بررسی مدلی از معادلات دیفرانسیل غیرخطی با نمای متغیر به‌وسیله روش تغییراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

10.22055/jamm.2020.31804.1784

سعید شکوه


12. مدلی برای پیش بینی سهم بازار در بازار انحصار دو جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

10.22055/jamm.2020.28693.1694

کیان نجف زاده؛ علی محقر؛ قهرمان عبدلی؛ غلامرضا رکنی لموکی؛ حسین صفری