دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی منازعات بین ایران و کشورهای همسایه با استفاده از بازی های دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22055/jamm.2022.41880.2095

احسان لطفعلی قصاب؛ حجت الله عبادیزاده؛ جواد شرفی


قیمت‌گذاری اختیارهای آمریکایی بدون سررسید تحت مدل پرش انتشار با رژیم سوئیچینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22055/jamm.2022.39634.1999

ساغر حیدری؛ حسین آذری


راهبردهای وزنی جدید برای نمونه گیری فضایی همبسته پواسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22055/jamm.2022.41081.2049

هادی فرخی نیا؛ رحیم چینی پرداز؛ غلامعلی پرهام


جبر باناخ$U(X)$ بر فضای صفر-بعدی $X$

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22055/jamm.2022.42005.2100

علیرضا الفتی


نامساوی هرمیت - هادامارد برای توابع $(\alpha,m)$- محدب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22055/jamm.2022.41725.2077

مهدی اسدی


ماتریس های زیرتصادفی سطری تعمیم یافته و مهتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22055/jamm.2023.36648.1897

احمد محمدحسنی؛ یامین سیاری


مدل کنترل بهینه رشد سلول های بنیادی و غیر بنیادی سرطانی برای تجویز داروی دوکسوروبیسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22055/jamm.2023.39701.1997

علیرضا فخارزاده جهرمی؛ فاطمه بهمنی بهلولی؛ آمنه طالعی


ساخت یک ماتریس با مقادیر ریتز معلوم از مرتبه کوچکتر یا مساوی سه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22055/jamm.2023.40315.2021

علی‌محمد نظری؛ عطیه نظامی


بررسی مدول‌های درونریخت کوچک، همریخت کوچک و همریخت اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22055/jamm.2023.40856.2041

Alireza Alehafttan؛ امیر عصاری؛ حسین کثیری


بررسی نسبت رشد جوامع ژنتیکی با استفاده از یک روش جدید بدون شبکه بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22055/jamm.2023.40104.2013

عرفان بهمنی؛ علی شکری


رهیافت محاسباتی برای کنترل بهینه تقریبی معادلات انتگرالی ولترا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22055/jamm.2023.42216.2109

اکبر هاشمی برزآبادی