دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هادی علیزاده نوقابی؛ هدیه افتخاری مودی؛ محمد خراشادی زاده