دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدول‌هایی که در شرط زنجیر دوگانه روی زیرمدول‌های غیر کوچک صدق می‌کنند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.36884.1907

مریم داودیان؛ مهرداد نامداری


پیرامون گاما نیم ابرگروه های مرتب و شبه مرتب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.37327.1928

سهراب استادهادی دهکردی؛ بیژن دواز؛ نوره رخش خورشید


روشی محاسباتی برای یک کمینه‌سازی بازآرایی وابسته به مساله پواسون روی قرص یکّه در صفحه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.39764.2000

محسن زیوری رضاپور


برآورد منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) با استفاده از تابع هسته برنام-سندرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.40270.2018

حبیب اله ممبینی؛ بهزاد منصوری؛ محمدرضا آخوند


برآورد مدل اتورگرسیو چندکی خطی با استفاده از الگوریتم EM تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22055/jamm.2022.39430.1988

محمد بهمنی


پیرامون ویژگی های جبرهای بولی القاء شده با یک گروه مشبکه یکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22055/jamm.2022.40581.2032

سودابه کرمدوست؛ سید حسن میرنوری درگاه؛ محمود پورغلامحسین


توزیع گسسته متوازن وایبل و مدل گسسته مقدار خودبازگشتی متناظر آن: ویژگی ها، برآورد و آنالیز داده های شمارشی فوت ناشی از COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22055/jamm.2022.40477.2027

سیده محبوبه حسینی بالادزایی؛ عین الله دیری؛ عزت الله بالویی جامخانه