دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ویژگی های سایه‌ای و پایداری توپولوژیکی عمل نیم گروهها در فضاهای متریک غیرفشرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.22055/jamm.2023.43878.2173

زهرا شعبانی سیاهکلده؛ علی برزنونی


وجود جواب برخی مسائل مقدار مرزی غیرخطی شامل مشتق کوانتومی کسری هیلفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22055/jamm.2023.43386.2148

محمداسماعیل سامعی؛ علیرضا حاتمی


عناصر شبه‌تحویل‌ناپذیر در مشبکه‌های ضربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22055/jamm.2023.44360.2184

اسماعیل رستمی؛ شکوفه قربانی


بررسی عددی مدل ریاضی تکامل مقاومت دارویی در طول شیمی درمانی سرطان با رویکرد ماشین بردار پشتیبان کمترین مربعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22055/jamm.2023.43840.2168

ژاله مهرداد؛ آمنه طالعی؛ علیرضا فخارزاده جهرمی


روشی جدید برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا در تحلیل پوششی داده ها با استفاده از نظریه بازی همکارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

10.22055/jamm.2023.42143.2106

علی اشرفی؛ مهدیه امیری


زیرمدول‌های کاملاً تحویل‌ناپذیر‏ و رده‌بندی ‎مدول‌های توزیع‌پذیر و آرتینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1402

10.22055/jamm.2023.44275.2181

احمد خوجالی