تعیین هم زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته سازی

نوع مقاله : اصیل

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

ارائه روشی برای تعیین همزمان توابع کنترل و مسیر در یک مسأله کنترل بهینه هدایت شده توسط یک سیستم غشا مرتعض مستدیر در دستگاه مختصات قطبی، هدف اصلی این مقاله است. ابتدا با تعیین نوع تابع مسیر و انجام گسستهسازی و سپس استفاده از خواص اندازهها ، مساله خطیسازی میشود. آنگاه با انجام چند گام تقریب زوج توابع کنترل و مسیر تقریباً بهینه به همراه مقدار بهینه تابع هدف از طریق حل یک مسأله برنامهریزی خطی متناهی بدست می آید. مثال عددی نیز ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneously determining the optimal control and state in an vibrating circular surface system by a discretization method

نویسندگان [English]

  • Alireza Fakharzadehjahromi
  • Parviz Elahi
  • Nadimeh Jafarpoor
Department of Mathematics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Presenting a new method for simultaneous determination of the control and trajectory functions in an optimal control problem governed by a vibrating circular surface system, is the main purpose of this paper. First, by identifying the form of the trajectory function, doing discretization and using the properties of measure, the problem is linearized. Then, by doing some approximation steps, the nearly optimal pair of trajectory and control with the optimal value of the objective function are obtained via solving a finite linear programming problem. A numerical example is also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibrating circular surface
  • Discretization
  • optimal control
  • Measure
  • Linear programming
مراجع
فخارزاده جهرمی، علیرضا؛ بصیرزاده،هادی؛ اعلامپور، علی (1383 .(حل ترکیبی یک سیستم کنترلی موج با استفاده از سری فوریه و روش نشاندن،
طرح پژوهشی شماره، 487دانشگاه شهید چمران اهواز. فخارزاده جهرمی، علیرضا؛ صاحبی، حمیدرضا (1384 .(حل ترکیبی غشا مرتعش با استفاده از اندازهها،
طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان.