مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

نوع مقاله : اصیل

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی معادلات دیفرانسیل خطی غیرهمگن مرتبه دوم است. ابتدا اهداف آموزشی مبحث مذکور طراحی و صحت آن‌ها توسط سه نفر از اعضای هیأت علمی که تجربه تدریس در این درس را بیش از ده سال داشتند، مورد تأیید قرار گرفت. طی مطالعه مقدماتی آزمونی شامل 25 سؤال تهیه و بر روی 31 نفر از دانشجویان علوم پایه و مهندسی که به طور تصادفی انتخاب شدند، اجرا شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل با توجه به مقدار آلفای کرونباخ (834/0) مشخص شد که سؤالات طرح شده با اهداف آموزشی بیان شده در جدول مشخصات انطباق دارند. سؤالات نامناسب با استفاده از ضرایب دشواری، تمیز و عدم هماهنگی درونی بین آنان حذف و آزمونی 15 سؤالی بر روی 122 نفر از دانشجویان علوم‌پایه و مهندسی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند، اجرا شد. با استفاده از نتایج به‌دست آمده، مدل تجربی دانش یادگیرنده تدوین، و مشخص شد که رابطه معناداری بین مؤلفه‌های ‘دانش تعاریف’ و ‘دانش روش ضرایب نامعین’ ؛ ‘دانش روش تغییر پارامتر’ و ‘دانش روش‌های خاص’ ؛ و ‘دانش روش‌های خاص’ و ‘دانش تعاریف’ وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Model of Learner Knowledge Based on Designing Instructional Objectives

نویسندگان [English]

  • Elahe Aminifar 1
  • Bahram Saleh Sedghpour 2
  • Zahra Sabaghzadeh 1
1 School of Mathematics, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 School of Education, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to find the structural model of learner knowledge based on designing instructional objectives of Second Order Non-Homogeneous Linear Differential Equations. To do this, the
instructional objectives of purposed subject were designed and their integrity was confirmed by three members of academic staff who teach this course for more than 10 years. In a pilot study, a test consists of 25 questions was given to thirty-one science and engineering students who were chosen randomly. Analyzing data with attention to Cronbach’s Alpha (0.834) confirmed that designed questions verified with mentioned instructional objectives of goal-content’s table. By using difficulty index, discrimination index and loop method unfit questions removed and 15  questions remained.  engineering students who were chosen by cluster sampling. The empirical model of learner’s knowledge was compiled and  results showed that there are meaningful relationships between ‘knowledge of definitions’ and ‘knowledge of method of undetermined coefficients’; ‘knowledge of method of variation of parameters’ and ‘knowledge of special methods’; and ‘knowledge of special methods’ and ‘knowledge of definitions’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learner Knowledge Model
  • Instructional Objects
مراجع احدیان، محمد، رمضانی، عمران و محمدی، داود (1386 .(مقدمات تکنولوژی آموزشی، چاپ هفتم، انتشارات آییژ، تهران. رضوی، سیدعباس (1386 .(مباحث نوین در فناوری آموزشی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. سیف، علیاکبر (1387 .(روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش، چاپ ششم، انتشارات دوران، تهران. شاه پسند، محمدرضا و نوروزی، زهرا (1386 .(تکنولوژی آموزشی: مفاهیم، فنون ابزاری و شناختی، نشر آ
موزش کشاورزی، کرج. شاهجعفری، فرشته (1385 .(طراحی و ارزشیابی نرمافزارهای آموزشی (چندرسانهای)، چاپ اول، انتشارات امیری، تهران. قاضی طباطبایی، سیدمحمود (1381 .(فرآیند تدوین و اجرا و تفسیر ستادههای یک مدل لیزرل، یک مثال عینی. دانشگاه تبریز، سالنامه پژوهشی، شماره یکم، صص 125-85 . قراباغی، حسن و طلایی مشعوف، علیاصغر (1388 .(مبانی نظری آموزش الکترونیکی، اولین کنفرانس بینالمللی آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.                                                                                                                                             1 Mastery Learning 95 الهه امینیفر، بهرام صالح صدقپور، زهرا صباغزاده فیروزآبادی کیانی، مسعود و سعادت، علی (1386 .(طراحی نرمافزارهای آموزشی: نگرشی نو برآموزش متبنی بر رایانه، دومین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. موسی رمضانی، سونیا (1389 .(فناوری چندرسانهای؛ روشی کارآمد جهت کاربست در فرآیند یاددهی- یادگیری، همایش ملی روشهای نوین آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران. میرزابیگی، محمدعلی، خرازی، سیدکمال و موسوی، سیدامین (1388 .(طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس رویکرد شناختی
برای دروس نظری، با تاکید بر حوزهی علومانسانی در آموزش عالی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال سوم، شماره 12 ،بهار. نورانی، سیده فاطمه، کاردان، احمد و مدبری، سمانه (1388 .(روشهای نمایش و به روزرسانی مدل یادگیرنده در سیستمهای آموزش الکترونیکی، اولین کنفرانس بینالمللی آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران. هومن، حیدرعلی (1388 .(مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران. Alonso, F., López, G., Manrique, D. and Soriano, G. (2004). Instructional methodology for e-learning content development, IADIS International Conference e-Society. Alonso, F., López, G., Manrique, D. and
María Vines, J. (2008). Learning objects, learning objectives and learning design, Innovations in Education and Teaching International, 45(4), 389-400. Aminifar, E. and Bahiraey, D. (2010). Online learning and teaching at higher education, Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication (ED-MEDIA 2010), Toronto, Canada, 410-418. Byrne, B.M. (2001). Structural equation modeling with Amos: Basic concepts, applications, and Programming, Mahwah: New Jersey. Colbert, J.A., Boyd, K. E., Clark, K.A., Guan, S., Harris, J.B., Kelly, M.A. and Thompson, A.D. (2008). Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (edited), Routledge: New York. Kanuka, H. (2006). Instructional design and eLearning: a discussion of pedagogical content knowledge as a missing construct, Athabasca University: Canada. Kardan, A. and Kardan, S. (2008). Learning object tendency: a new concept for adaptive learning improvement, Proceeding of International Conference