روایی برآوردگرهای شاخص عملکرد طول عمر تحت تابع زیان مربع خطای وزنی در توزیع پارتو بر اساس داده سانسور شده پیش رونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه یزد

چکیده

طول عمر محصولات تولیدی، یکی از بهترین مشخصه های کیفی را ارائه می دهد به این صورت که هر چه طول عمر محصول بیشتر باشد کیفیت آن بالاتر خواهد بود. بر اساس همین ایده مونت گومری شاخص قابلیت فرایند CL را برای ارزیابی عملکرد طول عمر محصولات تولید شده پیشنهاد کرد. که در این مقاله ما این شاخص را مورد بررسی قرار می دهیم. فرض می کنیم که طول عمر محصولات دارای توزیع پارتو باشند و با استفاده از داده های از راست سانسور شده پیشرونده نوع دوم، شاخص عملکرد طول عمر را به دو روش بیز و درستنمایی ماکزیمم برآورد می کنیم. همچنین برآورد نااریب با واریانس به طور یکنواخت مینیمم و برآورد بیز تجربی هم برای شاخص عملکرد طول عمر ارائه خواهیم داد. تحت تابع زیان مربع خطای وزنی روایی این برآوردگرها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس برای بررسی این که آیا شاخص عملکرد طول عمر به سطح کیفی مورد نظر دست یافته است یا نه آزمون فرض انجام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Admissibility of lifetime performance index with respect to weighted squared-error loss function in Pareto distribution under progressive type II right censored sample

نویسندگان [English]

  • maryam sheikhalishahi
  • Hojatollah Zakerzadeh
Department of Statistics, University of Yazd
چکیده [English]

In this paper, under the assumption of Pareto distribution, construct a maximum likelihood estimator, UMVUE and also, assuming the Exponential prior distribution and weighted squared-error loss function, this study construct Bayes and Empirical Bayes estimator of C_L based on the progressive type II right censored sample. An admissible estimator of C_L is given for Pareto distribution with respect to the weighted squared-error loss function. The MLE and Bayes estimator of C_L is then utilize to develop a confidence and credible interval. Moreover, we also propose a likelihood Ratio Tests and a Bayesian Test to assess the lifetime performance index. Finally, we give one example to illustrate the use of testing procedure under given significance level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Likelihood Ratio Test
  • Empirical Bayes estimators
  • Admissible estimators
  • UMVUE
  • Lifetime Performance Index
  • Progressive Censored Sample
[1] Montgomery, D.C. (1985) Introduction to statistical Quality Control. John Wiley & Sons, New York. [2] Wen-Chuan lee, Jong-Wuu Wu and Mei-Ling Hong. (2011). Assessing the lifetime performance index of Rayleigh product based on the Bayesian estimation under progressive type II right censored sample. Journal of Computational and Applied Mathematics, 235, 1676-1688.
[3] Tong, L.I. Chen, K.S. and Chen, H.T. (2002). Statistical testing for assessing the performance of lifetime index of electronic components with exponential distribution. International Journal of Quality & Reliability Management, 19, 812-824. [4] Chen, H.T.
Tong, L.I. and Chen, K.S. (2002). Assessing the lifetime performance of electronic components by confidence interval. Journal of Chinese Institute of Industrial Engineers, 19, 53-60. [5] Ali Mousa, M.A.M. (2003). Bayesian prediction based on Pareto doubly
censored data. Statistics, 37, 65-72. [6] Balakrishna, N. and Aggarwala, R. (2000).Progressive censoring: Theory, methods and application. Boston. [7] Balakrishnan N. (2007). Progressive censoring methodology. Test, 16, 211- 259. [8] Casella, G., Roger,
L. and Berger, R.L. (2001).Statistical inference. Duxbury Press, New York. [9] Lehman, E.L. and Casella, G. (1998). Theory of point estimation. SpringerVerlag, New York. [10] Nigm, A.M., AL-Hussaini, E.K. and Jaheen, Z.F. (2003). Bayesian one – sample
prediction of future observation under Pareto distribution. Statistics, 37, 527-536