طرح سانسور فزاینده نوع دوم توأم کلی و استنباط پیرامون پارامترهای دو جامعه وایبول تحت این طرح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه یزد

2 گروه آمار دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله، تعمیمی از طرح سانسور پیش‌رونده نوع دوم توأم معرفی می‌شود. کاربرد این طرح در مواردی است که طول عمر تعدادی از واحدهای اولیه‌ی مربوط به دو جامعه در دست نیست و هم‌چنین به دلیل جلوگیری از طولانی شدن زمان آزمایش، در طول آزمایش، تعدادی از واحدها از آزمایش کنار گذاشته می‌شوند. پس از معرفی طرح، برای پارامترهای دو جامعه وایبول تحت این طرح، برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی و بازه اطمینان با استفاده از روش‌های تقریب نرمال و بوت‌استرپ ارائه می‌شود. سرانجام، با استفاده از شبیه‌سازی، دقت برآوردگرها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و هم‌چنین بازه اطمینان‌های مختلف از نظر احتمال پوشش مقایسه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

General progressive joint Type-II censoring scheme and inference for parameters of two Weibull populations under this scheme

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Torabi 1
  • Saeedeh Bafekri Fadafen 2
  • Hossein Nadeb 2
1 Department of Statistics, Yazd University
2 Department of Statistics, Yazd University
چکیده [English]

In this paper, a generalization of the progressive joint Type-II censoring scheme is introduced. Application of this scheme is in the case that the lifetimes of first units of two samples are missing or lost and also because of preventing of long time of the test, some units are removed during the test. After introducing the scheme, for parameters of two Weibull populations, maximum likelihood estimators and confidence interval using procedures such as asymptotic normality and bootstrap methods, under the scheme, are obtained. Finally, by means a simulation study these estimations are evaluated and also all confidence intervals are compared in terms of coverage probabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymptotic normality
  • Bootstrap confidence interval
  • Coverage probabilities
  • General progressive joint progressive Type-II censoring
  • Weibull distribution
[1] Balakrishnan, N. and Rasouli, A. (2008). Exact likelihood inference for two exponential population under joint Type-II censoring, Computational Statistics and Data Analysis, 52, 2738-2752.
[2] Rasouli, A. and Balakrishnan, N. (2010). Exact likelihood inference for two exponential populations under joint progressive Type-II censoring, Communication in Statistics-Theory and Methods, 39, 2172-2191.
[3] Viveros, R. and Balakrishnan, N. (1994). Interval estimation of parameters of life from progressively censored data., Technometrics, 36, 84-91.
[4] Serfling, R. J. (1980). Approximation Theorems of Mathematical Statistics, New York: Wiley.
[5] Parsi, S., Ganjali, M. and Sanjari, N. (2011). Conditional maximum likelihood and interval estimation for two Weibull populations under joint Type-II censoring, Communication in Statistics-Theory and Methods, 40, 2117-2135.
[6] Wang, B. X. (2012). Exact inference estimation for the scale family under general progressive Type-II censoring, Communication in Statistics-Theory and Methods, 41, 4444-4452.
[7]  Ferguson, T.S. (1996). A Course in Large Sample Theory, 41, New York: Chapman and Hall/CRC Press.
[8] Efron, B. and Tibshirani, R.J. (1994). An Introduction to the Bootstrap, New York: Chapman and Hall/CRC Press.
[9] Smith, R. L. and Naylor, J. C. (1987). A Comparison of Maximum Likelihood and Bayesian Estimators for the Three- Parameter Weibull Distribution, Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 36, 358-369.