یک روش تفاضلی تکراری با گام‌های متغیر زمانی برای حل عددی مدل نفوذ دارو در سامانه‌های پلیمری کروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تهران شرق

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی نفوذ دارو در سامانه­های دارو رسانی پلیمری کروی مطرح و به‌صورت عددی به حل آن پرداخته‌شده است. مدل مورد بررسی به‌صورت یک مسئله سهموی با کران متحرک و شرایط مرزی غیرخطی است. بر اساس ماهیت غیرخطی مسئله و نیز کران متحرک آن یک روش تفاضلی تکراری با طول گام متغیر زمانی برای نخستین بار برای حل مسئله پیشنهاد شده است و الگوریتم روش به‌صورت کامل ارائه‌شده است. به دلیل عدم دسترسی به فرم جواب مسئله و برای درک بهتر عملکرد روش، نتایج عددی حاصل با جواب­های مجانبی و نتایج موجود در منبع [14] مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Iterative Finite Difference Approach with Time Variable Steps for the Numerical Investigation of the Model of Drug Diffusion Through Polymeric Spheres

نویسندگان [English]

  • Morteza Garshasbi 1
  • Parastoo Reihani Ardabili 2
1 School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Payame Noor University of Tehran, Tehran Shargh Unit, Iran
چکیده [English]

In this paper, a mathematical model of drug diffusion in spherical polymeric drug delivery devices is considered and investigated numerically. The proposed model considered as a moving boundary parabolic equation with nonlinear condition at the moving boundary. Because of the nonlinearity of the problem and existence of a moving boundary in proposed problem, a new iterative finite differences approach with time variable steps is established to solve this problem. The closed form of solution of the proposed problem has not been derived and to show the ability of the method, the numerical results have been compared with asymptotic solutions and the results of the paper [14].

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug diffusion
  • moving boundary problem
  • Finite difference method
  • variable time step
 
Wu, N., Wang, L., Tan, D., Moochhala, S. and Yang, Y. (2005). Mathematical modeling and in vitro study of controlled drug release via a highly swellable and dissoluble polymer matrix: polyethylene oxide with high molecular weights. J. Cont. Release,
 
102, 569-581.
 Zhou, Y. and Wu, X. (2002). Theoretical analyses of dispersed-drug release from planar matrices with a boundary layer in a finite medium. J. Contr. Release, 84, 1-13.
 Siepmann, j. and Peppas, N. (2001). Modeling of drug release from delivery systems based on hydroxypropyl methylcellulose (hpmc). Adv. Drug Delivery Rev.48, 139-157.
 Narasimhan, B. (2001). Mathematical models describing polymer dissolution: consequences for drug delivery. Adv. Drug Delivery Rev., 48, 195-210.
 Narasimhan, B. and Peppas, N.A. (1997). Molecular analysis of drug delivery systems controlled by dissolution of the polymer carrier, J. Pharm. Sci.86, 297–304.
Peppas N.A., Gurny, R., Doelker, E. and Buri, P. (1980). Modelling of drug diffusion through swellable polymeric systems, J. Membrane Sci., 7, 241–253.
Garshasbi, M., Kamal Gharibi, H. and Reihani Ardabili, P. (2014). A numerical treatment of the release of drug in nonswelling transdermal drug-delivery devices, Afr. Math.25, 949-960.
Astarita, G. and Sarti, G. C. (1978). A class of mathematical models for sorption of swelling solvents in glassy polymers, Polymer Eng. Sci., 18, 388–395.
Astarita, G. and Joshi, S. (1978). Sample-dimension effects in the sorption of solvents in polymers: A mathematical mode, J.
Membrane Sci., 4, 165–182.
 Lin, J. S. and Peng, Y.-L. (2005). Swelling controlled release of drug in spherical polymer-penetrant systems, Int. J. Heat Mass Trans., 48, 1186–1194.
 Cohen, D.S. and Erneux, T. (1988). Free boundary problems in controlled release pharmaceuticals I: Diffusion in glassy polymers, SIAM J. Appl. Math48, 1451–1465.
 McCue, S. W., Wu, B. and Hill, J. M. (2008). Classical two-phase Stefan problem for spheres, Proc. R. Soc. Lond. Ser. A Math. Phys. Eng. Sci., 464, 2055–2076.
McCue, S., Hsieh, M., Moroney, T. J. and Nelson, M. I. (2011). Asymptotic and numerical results for a model of solvent-dependent drug diffusion through polymeric spheres. SIAM J. Appl. Math., 71, 2287-2311.
 Mitchell, S.L. and O’Brien, S.B.G. (2012). Asymptotic, numerical and approximate techniques for a free boundary problem arising in the diffusion of glassy polymers. Appl. Math. Comput219, 376–388.
 Juncu, G., Stoica, G. A., Stroescu, M., Isopencu, G. and Jinga S. I. (2015). Drug release kinetics from carboxymethylcellulose-bacterial cellulose composite films. Int. J. Pharmaceutics. doi: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.ijpharm.2015.11.053.
Pontrellia, G. and Monte, F. (2014). A two-phase two-layer model for transdermal drug delivery and percutaneous
absorption, Math. Biosci. 257, 96–103.
[18] Iserles A. (1996). A First Course in the Numerical Analysis of Differntial Equations, Cambridge University Press, New York.