یک الگوریتم سه مرحله‌ای با دقت فوق‌بهینه برای حل معادلات برگرز-هاکسلی وبرگرز-فیشر در حالت کلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه کردستان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید سه مرحله‌ای برای حل عددی دسته‌ای از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی موسوم به برگرز-هاکسلی و برگرز-فیشر در حالت کلی ایجاد خواهد شد. همان‌گونه که می‌دانیم حداکثر دقت روش اسپلاین مکعبی برای درونیابی برابر است، اما این دقت هنگام حل معادلات دیفرانسیل به روش کلاسیک افت می‌کند. در اینجا با تعریف شرایط انتهایی مناسب برای اسپلاین مکعبی و با ساختن یک الگوریتم سه مرحله‌ای تصحیح- تصحیح، تقریب‌هایی با مرتب دقت برای جواب مسائل از نوع برگرز-هاکسلیوبرگرز-فیشر ایجاد خواهیم نمود. همگرایی و کران خطای روش را با استفاده از مفهوم تابع گرین به ‌تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین برای تایید کران‌های خطای به دست آمده، چند مثال عددی نیز ارائه خواهیم نمود. در نهایت سعی می‌کنیم با مقایسه نتایج عددی به‌دست آمده با نتایج ارائه شده در مراجع دیگر برتری و کارایی روش را به صورت عملی نمایش دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A three step superconvergent algorithm for the solution of generalized Burgers’-Huxley and Burgers’-Fisher equations

نویسنده [English]

 • Mohammad Ghasemi
Department of Mathematics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In this paper, a new three-step method based on cubic spline will be construct to the numerical solution of a class of partial differential equations well-known as Burgers’-Huxley and Burgers’-Fisher. As we know, the maximum order achieved using cubic spline for interpolating is , but this order is reduced when it is used for the solution of differential equations. Here we will find an  superconvergent approximation for the solution of Burgers’-Huxley and Burgers’-Fisher equations by defining some proper end conditions and constructing a three step deferred-correction algorithm. We will discuss the convergence and error bounds of the method using Green’s function definition in details. In addition, to verify the obtained error bounds, some numerical examples will be presented. Finally, we will try to show the applicability and efficiency of the method by comparing the results with other existing methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spline
 • Superconvergence approximations
 • Burgers’-Huxley equation
 • Burgers’-Fisher equation
 • Green’s function
 • Convergence
[1] Wang, M.L.(1996). Exact solutions for a compound KdV-Burgers equation, Phys. Lett. A., 213, 279-287.
 
[2] Yang, L., Liu, J.B. and Yang, K.Q. (2001).Exact solutions of nonlinear PDE, nonlinear transformations and reduction of nonlinear PDE to a quadrature, Phys. Lett. A., 278, 267-270.
[3] Fan, E.G. (2000). Extended tanh-function method and its applications to nonlinear equations, Phys. Lett. A., 277, 212-218.
[4] Ismail, H.N.A., Raslan, K. and Rabboh, A.A.A. (2004). Adomian decomposition method for Burger’s-Huxley and Burger’s-Fisher equations, Appl. Math. Comput., 159, 291-301.
 
[5] Hashim, I., Noorani, M.S.M. and Batiha, B. (2006). A note on the Adomian decomposition method for the generalized Huxley equation, Appl. Math. Comput., 181, 1439-1445.
[6] Yan, Z.Y. and Zhang, H.Q. (1999). New explicit and exact travelling wave solutions for a system of variant boussinesq equations in mathematical physics, Phys. Lett. A., 252, 291-296.
 
[7] Mohantyand, R.K. and Gopal, V. (2013). A fourth order finite difference method based on spline in tension approximation for the solution of one-space dimensional second order quasi-linear hyperbolic equations, Advances Diff. Eq,. 2013, 70.
[8] Lin, Y. and Zhang, T. (1992). Finite element methods for nonlinear Sobolev equations with nonlinear boundary conditions, J. Comput. Appl. Math., 165, 180-191.
[9] Neilan, M. (2014). Finite element methods for fully nonlinear second order PDEs based on a discrete Hessian with applications to the Monge-Ampère equation, J. Comput. Appl. Math., 263, 351-369.
 
[10] Mittal, R.C. and Tripathi, A. (2015). Numerical solutions of generalized Burgers–Fisher and eneralized Burgers–Huxley equations using collocation of cubic B-splines, Int. J. Comp. Math., 92, 1053-1077.
[11] Mohammadi, R. (2013). B-Spline collocation algorithm for numerical solution of the generalized Burger’s-Huxley equation, Num. Meth. Par. Diff. Eq., 29, 1173-1191.
[12] Mohammadi, R. (2012). Spline solution of the generalized Burgers’-Fisher equation, Appl. Anal., 91, 2189-2215.
[13] Wang, X.Y., Zhu, Z.S., and Lu, Y.K. (1990). Solitary wave solutions of the generalized Burgers-Huxley equation, J. Phys. A: Math. Gen., 23, 279-274.
 
[14] Estevez, P.G. (1994). Non-classical symmetries and the singular modified the Burgers’ and Burgers-Huxley equation, J. Phys. A: Math. Gen., 27, 2113-2127.
[15] Fyfe, D.J. (1970). The use of cubic splines in the solution of certain fourth order boundary value problems, Comput. J., 13, 204-205.
[16] Daniel, J.W. and Swartz, B.K. (1975). Extrapolated collocation for two-point boundary value problems using cubic splines, J. Inst. Maths Appl., 16, 161-174.
[17] Irodotou-Ellina, M., Houstis, E.N. (1988). An quintic spline collocation method for fourth order two-point boundary value problems, BIT Numer. Math., 28, 288-301.
[18] Rashidinia, J., Ghasemi, M. and Jalilian, R. (2010). A collocation method for the solution of nonlinear one-dimensional parabolic equations, Math. Sci., 4, 87-104.
[19] Rashidinia, J., Ghasemi, M. and Jalilian, R. (2010). Numerical solution of the nonlinear Klein-Gordon equation, J. Comput. Appl. Math., 233, 1866-1878.
[20] Rashidinia, J. and Ghasemi, M. (2011). B-spline collocation for solution of two-point boundary value problems, J. Comput. Appl. Math., 235, 2325-2342.
[21] Ghasemi, M. (2013). A new superconvergent method for systems of nonlinear singular boundary value problems, Int. J. Comput. Math., 90, 955-977.
[22] Ghasemi, M. (2016). On using cubic spline for the solution of problemsin calculus of variations, Numer. Algor., 73, 685-710.
[23] de Boor, C. (2001). A Practical Guide to Splines, Springer-Verlag, New York.
[24] Fyfe, D. (1971). Linear dependence relations connecting equal interval nth degree splines and theirderivatives, J. Inst. Math. Appl., 7, 398-406.
[25] Vainikko, G. (1966). The convergence of the collocation method for non-linear differential equations, USSR Comput. Math. Math. Phy., 6, 47-58.
[26] Zhu, C.G., and Kang, W.S. (2010). Numerical solution of Burgers’-Fisher equation by cubic B-spline quasi-interpolation, Appl. Math. Comput. 216, 2679-2686.
دوره 7، شماره 1
شهریور 1396
صفحه 117-137
 • تاریخ دریافت: 09 دی 1395
 • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 27 تیر 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396