مدل‌‌بندی پاسخ‌های آمیخته طولی پیوسته و ترتیبی تحت مکانیسم گمشدگی انصراف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در برخی از مطالعات طولی، بویژه در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و غیره ممکن است به طور همزمان دو پاسخ مورد علاقه با دو مقیاس اندازه‌گیری متفاوت وجود داشته باشد که این دو پاسخ می‌توانند با یکدیگر همبسته باشند. از طرفی با توجه به ماهیت مطالعه‌های طولی، هر یک از پاسخ‌های مرتبط با یک آزمودنی در طول زمان نیز می‌توانند با یکدیگر همبسته هستند. پس باید در تحلیل این دسته از داده‌ها دو نوع ساختار همبستگی به طور همزمان در نظر گرفته شود. در یک مطالعه‌ی طولی، ممکن است برای برخی آزمودنی‌ها به هر دلیلی (مانند تغییر مکان، فوت و ...) انصراف رخ دهد و اطلاعات آن‌ها موجود نباشد. در این حالت مدل‌بندی همزمان داده‌های آمیخته‌ی طولی با پدیده‌ی انصراف، مطلوب‌تر از مدل‌بندی جداگانه‌ی هر یک از آن‌ها است. در این مقاله، مدل‌یندی ریاضی این گونه از داده‌ها تحت مکانیزم گمشدگی انصراف با استفاده از رویکرد بیزی ارائه می‌شود. از مطالعه شبیه‌سازی و تحلیل مثال کاربردی برای ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی استفاده شده است. این مدل، مدل‌های ارائه شده برای داده‌های کامل را به عنوان یک حالت خاص شامل می‌شود. همچنین در تحلیل مثال کاربردی نیز چند آزمون برای انتخاب بهترین مدل برازش داده شده به داده‌ها انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling Mixed Continuous and Ordinal Longitudinal Responses Under Drop-out Mechanism

نویسنده [English]

  • Sajad Noorian
Department of Statistics, Faculty of Science, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

In some longitudinal studies, especially in social, economic, medical and other fields, there may be two interested responses with two different scales at a time where they may be correlated with each other. Also, considering the nature of longitudinal studies, each of the responses associated with a subject over time can also be correlated. So two correlation structure should be considered simultaneously in the data analysis. In a longitudinal study, some subjects may not be available for any reason (such as displacement, death and others),
In a longitudinal study, some subjects may withdraw for any reason (such as displacement, death, etc.) and their information is not available. In this case, joint modeling of longitudinal data and drop-out event is more desirable than separate modeling of either one. In this paper, the mathematics modeling of this type of data under drop-out mechanism is presented using Bayesian approach. A Simulations study and a real data analysis is used to evaluate the performance of the proposed model. This model includes the presented models for complete data as a special case when there is no drop-out in the data set. Also, some tests for choosing the best fitted model to data are performed in the real data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Responses
  • Autoregressive Model
  • Cumulative Logistic Model
  • Joint Modeling
  • Longitudinal Studies
  • Drop-out Mechanism