استنباط پیرامون پارامتر تنش-مقاومت برای دو جامعه وایبول تحت طرح سانسور توأم فزاینده نوع دوم کلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار-دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله، استنباط پیرامون پارامتر تنش-مقاومت تحت طرح سانسور توأم فزاینده نوع دوم
کلی برای دو جامعه وایبول با پارامترهای شکل یکسان انجام می شود. ابتدا روش یافتن برآوردگر
ماکسیمم درستنمایی و بازه های اطمینان تقریب نرمال و بوت استرپ ارائه می شود. سپس با استفاده از
شبیه سازی، عملکرد برآوردگر ماکسیمم درستنمایی و بازه های اطمینان تقریب نرمال و بوت استرپ مورد
ارزیابی قرار می گیرد. سرانجام روش های ارائه شده، روی یک مجموعه از داده انجام می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inference for Stress-Strength Parameter of Two Weibull Populations Under General Joint Progressive Type-II Censoring Scheme

نویسندگان [English]

  • Hossein Nadeb
  • Saeedeh Bafekri Fadafen
  • Hamzeh Torabi
چکیده [English]

In this paper, inference for stress-strength parameter of two Weibull
populations with same shape parameters under general join progressive
Type-II censoring scheme is given. First, for the parameter, the maximum
likelihood estimator and bootstrap and normal approximation confidence
interval are presented. Using a simulation study, the maximum likelihood
estimator and bootstrap and normal approximation confidence interval are
evaluated. Finally, the proposed procedures, are performed on a data set.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymptotic normality confidence interval
  • Bootstrap confidence interval
  • Coverage probability
  • General joint progressive Type-II censoring
  • Stress-strength parameter
.RW]6/XPHOVNLL<DQG3HQVN\07KH6WUHVV6WUHQJWK0RGHO DQGLWV*HQHUDOL]DWLRQV1HZ<run:ruog6flhqwlilf>@
 
 
3DUVL  *DQMDOL 0 DQG 6DQMDUL 1 &RQGLWLRQDO PD[LPXP OLNHOLKRRGDQGLQWHUYDOHVWLPDWLRQIRUWZR:HLEXOOSRSXODWLRQVXQGHUMRLQW 7\SH
SURJUHVVLYHFHQVRULQJ&RPPXQLFDWLRQLQ 6WDWLVWLFV7KHRU\ DQG 0HWKRGV
([DFWLQIHUHQFHHVWLPDWLRQIRUWKHVFDOHIDPLO\XQGHU JHQHUDO SURJUHVVLYH 7\SH,, FHQVRULQJ RPPXQLFDWLRQ LQ 6WDWLVWLFV 7KHRU\DQG0HW