مدل سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ریسک تامین: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

رقابت شدید در بازارهای امروزی، سازمان ها را مجبور کرده است تا به عنوان اعضای زنجیره تامین عمل کنند. عضو زنجیره تامین بودن به شرکت ها کمک می کند تا بر روی حوزه های خاصی متمرکز شوند و بتوانند به سرعت به تغییرات نیازهای مشتری پاسخ دهند و انعطاف پذیری و چابکی خود را بهبود دهند. هدف طراحی شبکه زنجیره تامین طراحی ساختاری برای زنجیره های جدید یا مهندسی مجدد شبکه های موجود به منظور افزایش ارزش کل است. در این مرحله تصمیات مختلفی در مورد تعداد سطوح شبکه، موقعیت، ظرفیت تسهیلات و جریان مواد در سرتاسر شبکه گرفته می شود. بنابراین در این مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چند هدفه فازی که به دنبال حداقل کردن هزینه ها، حداقل کردن اثرات زیست محیطی و حداقل کردن ریسک تامین مواد اولیه می باشد، ارائه شده است. این مدل در برگیرنده تمام سطوح زنجیره تامین حلقه بسته می باشد و نسبت به مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین قبلی جامعیت دارد. جهت پیاده سازی مدل تدوین شده، از داده های شرکت شیشه سازی همدان استفاده می کنیم. در ادامه مدل برنامه ریزی ریاضی پیشنهادی با یک روش حل دقیق حل شده است که نتایج آن نشان دهنده مکان و ظرفیت تسهیلات، میزان تولید در مراکز تولید، تعیین تکنولوژی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mathematical modeling of Green closed loop supply chain network with consideration of supply risk: Case Study

نویسندگان [English]

  • Tahmores Sohrabi 1
  • mohsen etemad 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
1 Department of industrial management, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 College of Farabi, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Strong competition in today's markets has forced organizations to act as supply chain members. The supply chain member helps companies focus on specific domains and can quickly respond to changing customer needs and improve their flexibility and agility. The design of supply chain network is to provide structural design for new chains or reengineer existing networks in order to increase overall value. At this point, different decisions are made about the number of network levels, location, capacity and material flows across the network. Therefore, this paper presents a fuzzy multifunctional integer programming model that seeks to minimize costs, minimize environmental impacts, and minimize the risk of supplying raw materials. This model includes all levels of closed loop supply chain and is comprehensive with previous supply chain network design models. In order to implement the developed model, we use the data of Hamedan Glass Company. In the following, the proposed modeling mathematical model has been solved with a precise methodology, which shows the location and capacity of the facility, the amount of production in the production centers, the determination of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design of supply chain network
  • Mathematical Programming
  • Uncertainty
  • Closed-loop
6WURQJ FRPSHWLWLRQ LQ WRGD\ V PDUNHWV KDV IRUFHG RUJDQL]DWLRQV WR DFW DV VXSSO\FKDLQPHPEHUV7KHVXSSO\FKDLQPHPEHUKHOSVFRPSDQLHVIRFXVRQ VSHFLILF GRPDLQVDQGFDQ TXLFNO\ UHVSRQGWRFKDQJLQJFXVWRPHU QHHGVDQG LPSURYHWKHLUIOH[LELOLW\DQGDJLOLW\7KHGHVLJQRIVXSSO\FKDLQQHWZRUNLVWR SURYLGHVWUXFWXUDOGHVLJQ IRU QHZFKDLQV RU UHHQJLQHHUH[LVWLQJ QHWZRUNVLQ RUGHU WR LQFUHDVH RYHUDOO YDOXH $WWKLV SRLQW GLIIHUHQW GHFLVLRQV DUH PDGH DERXW WKH QXPEHU RI QHWZRUN OHYHOV ORFDWLRQ FDSDFLW\ DQG PDWHULDO IORZV DFURVV WKH QHWZRUN 7KHUHIRUH WKLV SDSHU SUHVHQWV D IX]]\ PXOWLIXQFWLRQDO LQWHJHU SURJUDPPLQJ PRGHO WKDW VHHNV WR PLQLPL]H FRVWV PLQLPL]H HQYLURQPHQWDOLPSDFWVDQGPLQLPL]HWKHULVNRIVXSSO\LQJUDZPDWHULDOV
LV PRGHOLQFOXGHVDOOOHYHOVRIFORVHGORRSVXSSO\FKDLQDQGLVFRPSUHKHQVLYH ZLWKSUHYLRXVVXSSO\FKDLQQHWZRUNGHVLJQPRGHOV
,QRUGHUWRLPSOHPHQWWKH GHYHORSHG PRGHO ZH XVH WKH GDWD RI +DPHGDQ *ODVV &RPSDQ
 
Q WKH IROORZLQJWKHSURSRVHGPRGHOLQJPDWKHPDWLFDOPRGHOKDVEHHQVROYHGZLWK DSUHFLVHPHWKRGRORJ\ZKLFKVKRZVWKHORFDWLRQDQGFDSDFLW\RIWKHIDFLOLW\ WKH DPRXQW RI SURGXFWLRQ LQ WKH SURGXFWLRQ FHQWHUV WKH GHWHUPLQDWLRQ RI WHFKQRORJ\