براورد قابلیت اعتماد پویا برای تنش و مقاومت وابسته براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه حکیم سبزواری

2 گروه آمار، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، براورد یک معیار قابلیت اعتماد پویا براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار مطالعه‌ می‌شود وقتی که متغیرهای تنش و مقاومت وابسته اند. براوردگر پیشنهادی با براوردگر متناظر در نمونه‌گیری تصادفی ساده به صورت نظری و عددی مقایسه شده است. نتایج نشان ‌می‌دهد براورد حاصل از طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار غالباً دقیق‌تر است. همچنین، تفاوت دقت دو براوردگر با افزایش ضریب همبستگی بین متغیرهای تنش و مقاومت محسوس‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of dynamic reliability for dependent stress and strength based on ranked set sampling

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mahdizadeh 1
  • Ehsan Zamanzade 2
1 Department of Statistics, Hakim Sabzevari University
2 Department of Statistics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this article, estimation of a dynamic reliability measure based on ranked set sampling is studied when stress and strength variables are dependent. The proposed estimator is compared with the analogous estimator in simple random sampling theoretically and numerically. The results show that estimation using ranked set sampling design is often more precise. Also, the difference in precision of the two estimators is more pronounced as the correlation coefficient between stress and strength variables goes higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judgment ranking
  • Ranked set sampling
  • Reliability