ابر کارایی بر پایه مدل SBM درتحلیل پوششی داده های فازی تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضیی دانشگاه سمنان

2 گروه ریاضی دانشگاه سمنان

چکیده

مدل ابر کارایی بر پایه SBM برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارای SBM ارائه شده است. مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی، برای ارزیابی واحدهای دارای ورودی و خروجی‌های غیر قطعی معرفی شده اند که در این روش ها اغلب از دستاورد α- برش استفاده شده است. همچنین در این روش ها واحدهای تصمیم گیرنده نمونه فازی را نمی توان ارزیابی نمود. این مقاله مدل ابرکارایی بر پایه SBM تعمیم یافته با داده های فازی را معرفی می کند که هم در برگیرنده مدل های فازی قدیمی است و هم واحدهای تصمیم گیرنده نمونه را ارزیابی می کند. همچنین مقاله حاضر یک روش ارزیابی فازی جدید بر پایه بردار پیشنهاد می کند. به عنوان مثال عددی، روش پیشنهادی برای رتبه بندی واحدهای کارای سیستم صنعتی به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A generalized SBM super-efficiency in fuzzy data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • mozhgan mansouri kaleibar 1
  • ali Ashrafi 2
1 Department of Mathematics, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of Mathematics, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The slacks-based measure super-efficiency model is presented for ranking SBM's efficient decision making units. Fuzzy data envelopment analysis models have been introduced to evaluate uncertain inputs and outputs for decision making units (DMUs). In this methods, mostly used α-cut procedure. Also, sample fuzzy decision making units in these methods cannot be assessed. This paper proposes generalized fuzzy super-efficiency model which includes, old fuzzy DEA models, and evaluates the sample decision making units. This scheme embraces evaluation method based on vector. As an empirical example, the proposed method is applied to the flexible manufacturing system data to rank efficient units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • fuzzy data envelopment analysis
  • slacks-based measure
  • super– efficiency
[1] Andersen, P. and Petersen, N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis, Management Science, 39, 1261–1264.
[2] Tone, K. (2001). A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis, European Journal of Operational Research, 130, 498–509.
[3] Tone, K. (2002). A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis, European Journal of Operational Research, 143, 32–41.
[4] Kao, C. and Liu, S.T. (2000). Fuzzy efficiency measures in data envelopment analysis, Fuzzy Sets and Systems, 113, 427–437.
[5] Guo, P. and Tanaka, H. (2001). Fuzzy DEA: A Perceptual evaluation method, Fuzzy sets and systems, 119,149-160.
[6] Lertworasirikul, S. Shu-Cherng, F. and Joines, A.J. (2003). Fuzzy data envelopment analysis (DEA): a possibility approach, Fuzzy Sets and Systems, 139, 379–394.
[7] Leon, T. Liern, V. and Ruiz, J.L. (2003). A fuzzy mathematical programming approach to the assessment of efficiency with DEA models, Fuzzy Sets and Systems, 139, 407–419.
[8] Jahanshahloo, G. R. Junior, H. V. Hosseinzadeh Lotfi, F. and Akbarian, D. (2007). A new DEA ranking system based on changing the reference set, European Journal of Operational Research, 181, 331–337.
[9] Muren, Z. and Cui, W. (2014). Generalized fuzzy data envelopment analysis methods, Applied Soft Computing, 19, 215-225.
[10] Cooper, W.W. Seiford, L.M. and Tone, K. (2000). Data envelopment analysis, a comprehensive text with models application references and DEA- solver software, Boston: Klawer Academic Publishers.
[11] Charnes, A. Cooper, W. W. and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2, 429–444.
[12] Banker, R. D. Charnes, A. and Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, Management Science, 30, 1078–1092.
[13] Zadeh, L.A. (1978). Fuzzy Sets as a basis for a theory of possibility, Fuzzy Sets and Systems, 1, 3-28.
[14] Kao, C. and Liu, S.T. (2004). Predicting bank performance with financial forecasts: A case of Taiwan commercial banks, Journal of Banking & Finance, 28, 2353–2368.
[15] Wei, Q.L. and Yan, H. (2010). A data envelopment analysis (DEA) evaluation method based on sample decision making units, International Journal of Information Technology & Decision Making, 9, 601–624.
[16] Saati, S.M. Memariani, A. and Jahanshahloo, G.R. (2002). Efficiency analysis and ranking of DMUs with fuzzy data, Fuzzy Optimization and Decision Making, 1, 255–267.
[17] Liu, S.T. (2008). A fuzzy DEA/AR approach to the selection of Flexible manufacturing systems, Computers and Industrial Engineering, 54, 66-76.
[18] Charnes, A. and Cooper, W. W. (1962). Programming with linear fractional functional, Naval Research Logistics Quarterly, 15, 333–334.
[19] Chen, C. (2013). Super efficiency or super inefficiencies? Insights from a joint computation model for slacks-based measure in DEA, European Journal of Operational Research, 226, 258-267.
[20] Azizi, H. Kordrostami, S. and Amirteimoori, A. (2015). Slacks-based measures of efficiency in imprecise data envelopment analysis: An approach based on data envelopment analysis with double frontiers, Computers & Industrial Engineering, 79, 42-51.
[21] Du, J. Liang, L. and Zhu, J. (2010). A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis: A comment, European Journal of Operational Research, 204, 694-697.
[22] Zhu, J. (2001). Super- efficiency and DEA sensitivity analysis, European Journal of Operational Research, 129, 443-455.
[23] Zhu, J. (2003). Imprecise data envelopment analysis (IDEA): A review and improvement with an application, European Journal of Operational Research, 144, 513–529.
[24] Ashrafi, A. and Mansouri Kaleibar, M. (2017). Cost, revenue and profit efficiency models in generalized fuzzy data envelopment analysis, Fuzzy Informaion and Engineerig, 9, 237-246.
[25] Ashrafi, A. and Mansouri Kaleibar, M. (2018). Generalized fuzzy inverse data envelopment analysis models, InternationalJournalofIndustrialMathematics,In press.
[26] Emrouznejad, A. and Tavana, M. (2014). Performance measurement with fuzzy data envelopment analysis,Springer, Poland.
دوره 9، شماره 2
مهر 1398
صفحه 126-145
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1398