مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی متشکل از مولفه‌های لوماکس با مفصل ارشمیدسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه زابل

2 گروه ریاضی، دانشگاه زابل

چکیده

در این مقاله به مطالعه ترتیب‌های تصادفی معمولی‏، ستاره و محدب انتقال‌یافته از سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های ناهمگن و وابسته پرداخته می‌شود. شرایط کافی برای برقراری ترتیب تصادفی ستاره بین سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های وابسته لوماکس با چند دورافتاده اثبات شده است. همچنین نشان داده است بدون هیچگونه محدودیتی روی پارامترها‏، طول عمر سیستم‌های سری یا موازی با مولفه‌های همگن کوچکتر از مولفه‌های وابسته ناهمگن‏، در ترتیب محدب انتقال‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stochastic Comparisons of Series and Parallel Systems arising from Lomax Components with ‎Archimedean Copula

نویسندگان [English]

  • Ghobad Barmalzan 1
  • Masih Ayat 2
  • Abbas Akrami 2
1 Department of Statistics, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Mathematics, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

‎This paper studies the usual stochastic‎, ‎star ‎and ‎‎convex transform orders of both series and parallel systems comprised of heterogeneous‎ (and dependent) components‎. ‎Sufficient conditions are established for the star ordering between the lifetimes of series and parallel systems consisting of dependent‎
‎components having multiple-outlier lomax model‎.
‎We also prove that‎, ‎without any restriction on the parameters‎, ‎the lifetime of a parallel or series systems‎
‎with dependent heterogeneous components is smaller than that with dependent‎
‎homogeneous components in the sense of the convex transform order‎.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎Archimedean copula
  • ‎Stochastic orders
  • Lomax distribution
  • Series systems
  • Parallel systems
  • ‎M‎ajorization order
David, H.A. and Nagaraja, H.N. (2003). Order Statistics, 3rd Ed.,
John Wiley, Hoboken, New Jersey.
 Lehmann, E. (1955). Ordered Families of Distributions. The Annals
of Mathematical Statistics, 26, 399-419.
 Khaledi, B.E. and Kochar, S.C. (2006). Weibull Distribution: Some
Stochastic Comparisons Results. Journal of Statistical Planning
and Inference, 136, 3121-3129.
Kochar, S.C. and Xu, M. (2007a). Some Recent Results on
Stochastic Comparisons and Dependence among Order Statistics in
the case of PHR Model. Journal of the Iranian Statistical Society,
6, 125-140.
Kochar, S.C. and Xu, M. (2007b). Stochastic Comparisons of
Parallel Systems when Components Have Proportional Hazard
Rates. Probability in the Engineering and Informational Sciences,
21, 597-609.
Fang, L. and Zhang, X. (2013). Stochastic Comparison of Series
Systems with Heterogeneous Weibull Components. Statistics and
Probability Letters, 83, 1649-1653.