مدل سریهای زمانی دو خطی گسسته مقدار بر اساس عملگرهای تصادفی پگرام و رقیق ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله، یک مدلبندی دوخطی گسسته مقدار جدید بر اساس ترکیب دو عملگر تصادفی رقیق ساز و پگرام معرفی میشود. برخی از ویژگیهای آماری مدل فوق مورد بحث قرار میگیرند و پارامترهای مدل توسط روشهای کمترین مربعات شرطی و یولواکر برآورد میشوند. به کمک شبیه سازی، رفتار و کارایی دو روش برآورد مورد مطالعه قرار میگیرد و درانتها، کارایی مدل معرفی شده در برازش دو داده واقعی بررسی میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An integer-valued bilinear time series model via random Pegram and thinning operators

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Mohammadpour
  • Sakineh Ramezani
Department of Statistics, University of Mazandaran, Mazandran, Iran
چکیده [English]

In this paper, we introduce a new integer valued bilinear modeling based on the Pegram and thinning operators. Some statistical properties of the model are discussed. The model parameters are estimated by the conditional least square and Yule-Walker methods. By a simulation, the performances of the two estimation methods are studied. Finally, the efficiency of the proposed model is investigated by applying it on two real data sets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional least square
  • Thinning operator
  • Pegram operator
  • Integer-valued bilinear model