ارزیابی عملکرد و تعیین بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان ابزاری قدرتمند برای ارزیابی عملکرد واحدها تصمیم گیرنده متجانس با چند ورودی و چند خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در بسیاری از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها از روابط درون سازمانی چشم پوشی شده است و واحد‌های تصمیم گیرنده به صورت یک جعبه سیاه در نظر گرفته می‌شوند که با در اختیار داشتن ورودی‌های اولیه، خروجی‌های نهایی را تولید می‌کنند. ولی با توجه به اهمیت روابط درون سازمانی شاخه‌ای جدید در یک سیستم و واحدهای تصمیم گیرنده چند مرحله‌ای در این مقاله واحد‌های چند مرحله‌ای با رویکردی جدید مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در ابتدا یک مجموعه امکان تولید جدید برای واحدهای دو مرحله ای معرفی نمودیم و سپس مدلی جدید برای ارزیابی واحدهای دو مرحله‌ای پیشنهاد شد. در نهایت با توجه به اهمیت بازده به مقیاس در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با استفاده از مجموعه امکان تولید معرفی شده برای شبکه‌های دو مرحله‌ای، الگوریتمی جدید برای تعیین بازده به مقیاس در شبکه پیشنهاد شد و الگوریتم پیشنهادی بر روی یک مثال کاربردی به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation and specifying of Return to scale in network DEA

نویسندگان [English]

  • Hilda Saleh 1
  • farhad hosseinzadeh 2
  • mohsen rostamy 2
  • Morteza Shafiee 3
1 Department of Mathematics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Although Data envelopment analysis is a powerful technique for evaluation of decision making units with multiple inputs and outputs, internal activities are neglected and each unit treats as "black box" by considering only initial input and output in the basic DEA models. However, in this paper, a network DEA model for multi stages units was designed as a tool for considering the importance of internal relations. At first a new production possibility set was defined for two-stage units and introduced a new method for evaluation of two-stage units. Since, one of the most important issues in economical decision makings is RTS, a new algorithm for specify the RTS in two-stage units was presented by using of the new PPS, and then the proposed algorithm on empirical study was applied and the final results were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Return to scale
  • DEA
  • Network DEA