مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های مستقل و ناهمگن لگ‌لجستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه آمار، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

 این مقاله، به مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی متشکل از مولفه‌های ناهمگن و مستقل با توزیع لگ‌لجستیگ می‌پردازد. با استفاده از مفاهیم بیشاندن، بیشاندن ضعیف از بالا و  -بزرگتر، ترتیب تصادفی معمولی، به بررسی ترتیب نرخ خطر و ترتیب نرخ خطر معکوس بین این‌گونه سیستم‌ها پرداخته شده است. همچنین به مقایسه تصادفی بردار آماره‌های مرتب متشکل از دو نمونه ناهمگن و مستقل از توزیع لگ‌لجستیک پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stochastic Comparisons of Series and Parallel Systems with Independent and Heterogeneous Log-Logistic Components

نویسندگان [English]

  • Fariba Ghanbari 1
  • Ghobad Barmalzan 2
  • SEYEDREZA HASHEMI 1
1 Department of Statistics, , Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Statistics, Zabol University. Iran
چکیده [English]

This paper examines the problem of  stochastic comparisons of  series and parallel systems with independent  and heterogeneous  Log-logistic components.  Using concepts of majorizatin, weak supermajorization and p-larger order, we establish usual stocahastic order, hazard rate and reversed hazard rate order between these systems. We also discuss the stochastic comparisons of two vector of order statistics arising from two independent and hetrogeneous Log-logestic samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Series systems
  • Parallel systems
  • Stochastic order
  • Schur-convex
  • Schur-concave
1. Bennett, S. (1983). Log-logistic regression models for survival data.
Applied Statistics, 32, 165-171.
2.Fisk, P.R. (1961). The graduation of income distributions. Econometrica:
Journal of the Econometric Society, 29, 171-185.
3. Ahmad, M., Sinclair, C. and Werritty, A. (1988). Log-logistic flood
frequency analysis. Journal of Hydrology, 98, 205-224.
4. Robson, A. and Reed, D. (1999). Procedures for flood frequency
estimation. 3, Institute of Hydrology.
5.Geskus, R.B. (2001). Methods for estimating the aids incubation time
distribution when date of seroconversion is censored. Statistics in
Medicine, 20, 795-812