فضاهای λ-نیم‌فشرده و ‌λ-فشرده‌ی قوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی ، دانشکده علوم ریاضی وکامپیوتر،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/jamm.2021.34921.1852

چکیده

برای کاردینال نامتناهی λ، فضاهای λـ نیم فشرده که تعمیمی از فضاهای نیم فشرده و همچنین فضاهای λـ
فشرده ی قوی که تعمیمی از فضاهای به طور قوی فشرده هستند، معرفی و مورد مطالعه قرار می گیرند. به ازای هر
کاردینال نامتناهی مانند λنشان داده شده است که فضاهای λـ نیم فشرده و λـ فشرده ی قویِ ناگسسته وجود دارند.
همچنین ویژگی های اساسی این فضاها مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

λ- semi compact spaces and λ- strongly compact spaces

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Etebar
  • Mohammad Ali Siavoshi
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Mathematical Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, ,Ahvaz, Iran
چکیده [English]

For an infinite cardinal number λ , λ- semi compact spaces and λ-strongly compact spaces which are generalizations of semi-compact spaces and strongly compact spaces are introduced and studied. It is shown that for every infinite cardinal number λ , there exist non-discrete λ- semi compact spaces and non-discrete λ- strongly compact spaces. Basic properties of such spaces are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • λ- semi compact
  • λ- strongly compact
  • λ-semi normal