بررسی پایداری دستگاهی از معادلات تابعی اویلر-لاگرانژ مکعبی در فضاهای 2-نرمدار ناارشمیدسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی - دانشگاه شهید چمران اهواز - اهواز - ایران

10.22055/jamm.2020.28513.1685

چکیده

فریس و چو فضاهای 2-نرمدار ناارشمیدسی را معرفی نموده‌اند و اسحقی و همکاران فضاهای 2-نرمدار ناارشمیدسی احتمالی منگر را معرفی نموده‌اند. در این مقاله پایداری دستگاهی از معادلات اویلر-لاگرانژ مکعبی را در فضاهای 2-نرمدار ناارشمیدسی ثابت می‌کنیم. همچنین پایداری این دستگاه را در فضاهای 2-نرم ناارشمیدسی احتمالی منگر ثابت می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stability of a System of Euler-Lagrange Type Cubic Functional Equations in non-Archimedean 2-Normed Spaces

نویسنده [English]

  • Hamid Majani
Department of mathematics, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Freese and Cho have introduced the non-Archimedean 2-normed spaces and Eshaghi, et al. have introduced the Menger probabilistic non-Archimedean 2-normed spaces. In this paper, we prove the generalized Hyers-Ulam-Rassias stability for a system of Euler-Lagrange type cubic functional equations in the non-Archimedean 2-normed spaces. Also, we prove the generalized Hyers-Ulam-Rassias stability for this system in the Menger probabilistic non–Archimedean 2–normed spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euler-Lagrange type cubic functional equations
  • Non-Archimedean 2-Normed spaces
  • Menger Probabilistic Non-Archimedean 2–Normed spaces
  • Generalized Hyers-Ulam-Rassias stability