برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت چندمؤلفه‌ای بر اساس توزیع تاپ-لئون توانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آمار، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این پژوهش قصد داریم به برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت در سیستم‌های چندمؤلفه‌ای وقتی متغیرهای تنش و مقاومت از توزیع تاپ-لئون توانی برخوردار هستند، بپردازیم. این سیستم از مؤلفه‌ی مقاومت مستقل و هم توزیع تشکیل شده است و هر یک از مؤلفه‌ها در معرض تنش یکسان قرار می‌گیرند و در صورتی که حداقل تا از متغیرهای مقاومت، بزرگتر از متغیر تنش باشند، فعال خواهد بود. قابلیت اعتماد سیستم از دو دیدگاه کلاسیک و بیزی در دو حالت برآورد می‌شود. در حالت اول فرض می‌شود که پارامترهای شکل اول یکسان و پارامترهای شکل دوم متفاوت هستند و در حالت دوم، پارامتر شکل اول را یکسان و معلوم در نظر می‌گیریم. در پایان، یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی برای مقایسه‌ی عملکرد برآوردگرها و یک مجموعه از داده‌های واقعی به منظور کاربرد روش‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Multicomponent Stress-strength Reliability Based on Power Topp-Leone Distribution

نویسندگان [English]

  • Hossein Pasha-Zanoosi
  • Ahmad pourdarvish
  • Akbar Asgharzadeh
Department of Statistics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

In this study, we consider the statistical inference of multicomponent stress-strength reliability when stress and strength variables follow power Topp-Leone distributions. This system has independent and identically distributed strength components and each component is exposed to a common stress and is reliable if at least out of strength variables exceed the stress variable. The reliability of the system is estimated in view of classical and Bayesian in two cases. In the first case, we suppose that the first shape parameters are same and second shape parameters are different and in the second case, it is assumed that the common first shape parameter is known. Finally, a simulation study is performed to compare the performances of the estimators and one data set is presented for the application of methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicomponent stress-strength reliability
  • Power Topp-Leone distribution
  • Bayesian estimation
[1] Ahmadi K. and Ghafouri S., Reliability estimation in a multicomponent stress–strength model under generalized half-normal distribution based on progressive type-II censoring, J. Statist. Comput. Simul, 89 (2019), 2505-2548.
[2] Akgül F. G., Reliability estimation in multicomponent stress–strength model for Topp-Leone distribution, J. Statist. Comput. Simul, 89 (2019), 2914-2929.
[3] Basirat M, Baratpour S. and Ahmadi J., Statistical inferences for stress–strength in the proportional hazard models based on progressive Type-II censored samples, J. Statist. Comput. Simul, 85 (2015), 431-449.
[4] Bhattacharyya G. K. and Johnson R. A., Estimation of reliability in a multicomponent stress-strength model, J. Amer. Stat. Assoc, 69 (1974), 966-970.
[5] Chen M. H. Shao Q. M., Monte Carlo methods estimation of Bayesian credible and hpd intervals, J. Comput. Graph. Statist. 8 (1999), 69-92.
[6] Dey S, Mazucheli J. and Anis M.Z., Estimation of reliability of multicomponent stress–strength for a Kumaraswamy distribution, Comm. Statist. Theory Methods, 46 (2017), 1560-1572.
[7] Genc A. I., Estimation of P (X > Y ) with Topp–Leone distribution, J. Statist. Comput. Simul, 83 (2013), 326-339.
[8] Ghitany M. E, Al-Mutairi D. K. and Aboukhamseen S. M., Estimation of the reliability of a stressstrength system from power Lindley distributions, Comm. Statist. Simul. Comput, 44 (2015), 118-136.
[9] Kayal T, Tripathi Y. M, Dey S. and Wu S. J., On estimating the reliability in a multicomponent stressstrength model based on Chen distribution, Comm. Statist. Theory Methods, 49 (2020), 2429-2447.
[10] Kızılaslan F. and Nadar M., Estimation of reliability in a multicomponent stress–strength model based on a bivariate Kumaraswamy distribution, Statist Papers, 59 (2018), 307-340.
[11] Kohansal A., On estimation of reliability in a multicomponent stress-strength model for a Kumaraswamy distribution based on progressively censored sample, Statist. Papers, 60 (2019), 2185-2224.
[12] Kohansal A. and Shoaee S., Bayesian and classical estimation of reliability in a multicomponent stress-strength model under adaptive hybrid progressive censored data, Statist Papers, 62 (2021), 309-359.
[13] Kuo W. and Zuo M. J., Optimal reliability modeling: principles and applications, John Wiley and Sons, 2003.
[14] Maurya R. K. and Tripathi Y. M., Reliability estimation in a multicomponent stress-strength model for Burr XII distribution under progressive censoring, Brazilian. J. Prob. Stat, 34 (2020), 345-369.
[15] Nadar M. and Kızılaslan F., Estimation of reliability in a multicomponent stress-strength model based on a Marshall-Olkin bivariate Weibull distribution, IEEE Transactions on Reliability, 65 (2015), 370-380.
[16] Pak A, Khoolenjani N. B. and Rastogi M. K., Bayesian inference on reliability in a multicomponent stress-strength bathtub-shaped model based on record values, Pak. j. stat. oper. res, 15 (2019), 431-444.
[17] Pandit P. V. and Joshi S., Reliability Estimation in Multicomponent Stress-strength Model based on Generalized Pareto Distribution, Amer. J. Appl. Math. Stat, 6 (2018), 210-217.
[18] Rao C. R, Rao C. R, Statistiker M, Rao C. R. and Rao C. R., Linear statistical inference and its applications, New York: Wiley, 1973.
[19] Rezaei S, Sadr B. B, Alizadeh M. and Nadarajah S., Topp-Leone generated family of distributions: Properties and applications, Comm. Statist. Theory Methods, 46 (2017), 2893-2909.
[20] Topp C. W. and Leone F. C., A family of J-shaped frequency functions, J. Amer. Statist. Assoc, 50 (1955), 209-219.