خواص پایه ای جبر تولید شده توسط عملگر های ترکیبی وزندار روی فضای 〖L^p-L〗^∞

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی ، دانشگاه پیام نور.تهران- ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این مقاله‏، ما مطالعات انجام شده در مورد ویژگیهای مجموع متناهی از عملگرهای ترکیبی وزندار روی فضاهای اندازه ‎L^{p} را ادامه می دهیم . در ابتدا شرایط لازم و کافی برای برای فشردگی این عملگر روی فضاهای اندازه و اتمیک L^pآورده و سپس در برخی از حالتها کران هایی برای نرم اساسی این عملگر محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Basic Properties of generated algebra by weighted composition operators on different ‎$‎L‎^{p}‎$ of atomic spaces

نویسندگان [English]

 • Aboalghasem Alishahi 1
 • saeedeh shamsigamchi 1
 • ali ebadian 2
1 Department of Mathematics, Payame Noor University, P. O. Box 19395-3697, Tehran, Iran
2 Department of Mathematics, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

‎In this paper‎, we continue the study of finite sum of weigted composition operators betweem different ‎‎L‎^{p}‎-spaces. ‎indeed,‎ ‎we first obtain some necessary and sufficient conditions for the compactness of finite sum of weighted composition operators between distinct L^p of atomic measure space ‎. ‎We also estimate the essential norms of these operators‎.

کلیدواژه‌ها [English]

 • weighted composition operator&lrm
 • compactness&lrm
 • &lrm
 • essential norms
 • atomic measure space
[1] Alishahi A, Shamsi Gamchi S and Ebadian A., Basic property of finite sum of weighted compositionoperators, Filimat, Vol(32) 11 (2018), 4005-4019.
[2] Capbell J. T and Jaminson J. E., On some classes of wieghed composition operators, Glasgow Math.J., 32(1900), 74–87.
[3] Chan J. T., A note on campact wieghed composition operators on Lp(μ), Acta Sci. Math. (Szeged),56 (1992), 165-168.
[4] Ching - on L., Weighted composition operators between Lp-spaces, A thesis for the degree of masterof philosophy, Hong Kong, (2002).
[5] Estaremi Y., Unbounded weighted conditional expectation operators, Complex Anal. Oper. Theory,10 (2016), 567-580.
[6] Estaremi Y and Jabbarzadeh M. R., Weighted Lambert type operators on Lp-spaces, Oper. Matric.,7(1) (2013), 101-116.
[7] Hoover T, Lambert A and QuinnJ., The Marcov proses determind by a wieghed composition operators,Studia Math. Hungar., 72 (1982), 225-235.
[8] Jabbarzadeh M. R and Estarmi Y., Essential norm of substitution oprators on Lp(μ)-spaces, Indian J.Pure Appl. Math. 43(3)(2012), 263-278.
[9] Jabbarzadeh M. R and Poureza E., Anote on weighted composition operators on Lp-spaces,
دوره 12، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 34-44
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 اسفند 1400