بهینه سازی برآورد میانگین جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه پیام نور،ص. پ 19395-4697، تهران-ایران

2 گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور،ص. پ 19395-4697، تهران-ایران

چکیده

در این مقاله، برآورد مساله میانگین جامعه، زمانی که داده های نمونه گیری دارای خط‎ا‎ی اندازه گیری هستند با استفاده از یک برآورد کننده جدیدکارا مورد مطالعه قرار می دهیم. همچنین کارایی این برآورد کننده را نسبت به سایر برآورد کننده های موجود مورد بررسی قرار می دهیم و این نتایج را برای داده های واقعی به کار می بریم. نشان می دهیم که این برآورد کننده نسبت به سایر برآورده کننده های موجود از کارایی بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On Optimal Estimation of Population Mean

نویسندگان [English]

  • Leader Navaei 1
  • Reza Akbari 2
1 Department of Statistics, Payam Noor University (PNU), P.O.Box 19395-4697, Tehran, Iran
2 Department of Mathematical Sciences, Payam Noor University(PNU), P.O.Box 19395-4697, Tehran, Iran.
چکیده [English]

‎In this paper‎, ‎estimating the mean problem of the population when the sampling data have measurement errors has been studied via a new efficient estimator‎. ‎We also investigate the efficiency of this estimator compared to other available estimators‎. ‎And finally‎, ‎we use these results for real data‎. ‎We show that the proposed estimator is more efficient than other existing estimators‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biase"
  • Measurement error"
  • Mean square error"
  • Estimator"
  • &lrm
  • "
  • Relative efficincy percentage"
[1] Ahmeda M.S., Titib O.A., Rawib Z.A., Estimation of finite population variance in presence of random
non-response using auxiliary variables. Infr Mang Sci. 16(2) (2005) 73–82.
[2] Bhushan S., Pandey A. P., Optimal estimation of population variance in the presence of random nonresponse
using simulation approach, Journal of Statistical Computation and Simulation. 91(18) (2021)
3814–3827.
[3] Cebrian A.A., Garcia M.R., Variance estimation using auxiliary information: an almost unbiased multivariate
ratio estimator. Metrika. 45 (1997) 171–178.
[4] Cochran W. G., Errors of measurement in statistics.Techno metrics. 10(4) (1968) 637-666.
[5] Fuller W. A., Measurement Error Models. Wiley, New York, (1987).
[6] Kumar M., Singh R., Singh A.K., Smarandache F., Some ratio type estimators under measurement
errors. World Applid Sciences Journal, 14(2) (2011) 272-276.
[7] Shalabh, Ratio method of estimation in the presence of measurement errors. Journal of Indian Society
of Agricultural Statistics, 50(2) (1997) 150–155.
[8] Shukla D., Pathak S., Thakur N.S., An estimator for mean estimation in presence of measurement
error. Research and Reviews: A Journal of Statistics,1(1) (2012) 1–8.
[9] Singh R. M., An estimation of population mean in the presence of measurement errors. Journal of the
Indian Society of Agricultural Statistics 54(1) (2001)13–18.
[10] Singh H., Karpe N., Estimation of mean, ratio and product using auxiliary information in the presence
of measurement errors in sample surveys. Journal of Statistical Theory and Practice 4 (2010) 111–136.
[11] Singh R., Chauhan P., Sawan N., On linear combination of ratio and product type exponential estimator
for estimating the finite population mean, Statistics in Transition - New Series, 9 (2008) 105–115.
[12] Tailor R., Sharma B., Singh H., An improved procedure of estimating the finite populationmean
using auxiliary information in the presence of randomnon-response, CommStats TheoMeth. 44 (2015)
1196-1209.