دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1390 
تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

صفحه 66-78

صدیقه امیدوار شلمانی؛ احمد پارسیان؛ علی کریم نژاد؛ لیلا گل پرور


مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

صفحه 79-97

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور؛ زهرا صباغ زاده فیروز آبادی