دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
5. تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

صفحه 66-78

صدیقه امیدوار شلمانی؛ احمد پارسیان؛ علی کریم نژاد؛ لیلا گل پرور


6. مدل ساختاری دانش یادگیرنده بر اساس طراحی اهداف آموزشی

صفحه 79-97

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور؛ زهرا صباغ زاده فیروز آبادی