دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1393 
شناساپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی

صفحه 49-69

الهام تبریزی؛ احسان بهرامی سامانی؛ ناصح جعفری


ساکل موضعی (C(X

صفحه 87-99

سمیه سلطانپور؛ مهرداد نامداری