دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-108 
ارائه فرمول بندی جدید جهت برونیابی پاسخ میدان موج لرزه‌ای و مشتقات آن

صفحه 47-58

10.22055/jamm.2016.12028

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ ری نام کروز پستانا؛ مهرداد سلیمانی منفرد