دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1395 
مدل رشد تومور جامد بدون رگ بر اساس چرخه سلولی با استفاده از اتوماتای سلولی

صفحه 55-74

10.22055/jamm.2016.12996

فاطمه پورحسن زاده؛ سید حجت سبزپوشان؛ علی محمد علیزاده؛ ابراهیم عصمتی؛ ریحانه چمنی