دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، دی 1399، صفحه 245-493 
مدلی برای پیش بینی سهم بازار در بازار انحصار دو جانبه

صفحه 473-493

10.22055/jamm.2020.28693.1694

کیان نجف زاده؛ علی محقر؛ قهرمان عبدلی؛ غلامرضا رکنی لموکی؛ حسین صفری