دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 195-399 
بررسی پایداری شبکه عصبی BAM تاخیری دولایه براساس پارامترهای شبکه

صفحه 302-316

10.22055/jamm.2021.34937.1851

زهرا محمدزاده؛ اسداله محمود زاده وزیری؛ اسد عازمی؛ امید ربیعی مطلق


مدل‌سازی رگرسیونی به روش تی لاسو بیزی

صفحه 365-381

10.22055/jamm.2021.35112.1859

علی شادرخ؛ زهرا خادم بشیری؛ مسعود یارمحمدی


توزیع چوله نرمال چندمدی

صفحه 382-399

10.22055/jamm.2021.35652.1873

فروغ نقیبی؛ سید محمد رضا علوی؛ رحیم چینی پرداز