دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 400-610 
تعمیم هایی از اطلاع کولبک-لیب لر بر اساس تابع بقا

صفحه 400-414

10.22055/jamm.2021.35790.1877

هدیه افتخاری مودی؛ هادی علیزاده نوقابی؛ محمد خراشادی زاده


مدل بندی سری های زمانی ناپارامتری بر اساس داده های فازی

صفحه 446-462

10.22055/jamm.2021.37042.1915

فائزه ترکیان؛ مسعود یارمحمدی؛ غلام رضا حسامیان؛ محمد قاسم اکبری


عملگر استویچ شارما از فضای بسوف به فضای زیگموند

صفحه 573-584

10.22055/jamm.2021.37369.1930

ابراهیم عباسی؛ سپیده نصراصفهانی؛ کمال خلیل‌پور