دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 611-760 
کدهای دوری اریب (F_p^m(F_p^m+uF_p^m-جمعی از طول 2p^s

صفحه 626-638

10.22055/jamm.2021.36684.1900

سعید باقری؛ رقیه محمدی حصاری؛ حامد رضایی؛ رشید رضایی؛ کریم سامعی


بررسی مدل ریاضی کبد انسان با رویکرد مشتق کسری کاپوتو

صفحه 750-760

10.22055/jamm.2022.37102.1918

مهدی شبیبی؛ زهره زین العابدینی چرندابی؛ حکیمه محمدی؛ شهرام رضاپور