دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 316-461 
پیرامون گاما نیم ابرگروه های مرتب و شبه مرتب

صفحه 323-335

10.22055/jamm.2022.37327.1928

سهراب استادهادی دهکردی؛ بیژن دواز؛ نوره رخش خورشید


بررسی مدول های α- کوتاه موازی

صفحه 437-447

10.22055/jamm.2022.41194.2053

سید مالک جاودان نژاد؛ نسرین شیرعلی؛ مریم شیرعلی؛ سیده فاطمه موسوی نسب