دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 30، شهریور 1402، صفحه 168-315 (تابستان ۱۴۰۲) 
برآوردهای فازی برای قضایای نقطه ثابت سی آیریک

صفحه 188-202

10.22055/jamm.2023.42399.2113

سید علی محمد محسنی الحسینی؛ مرتضی ساحلی؛ عباس عسکری زاده