دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 31، دی 1402، صفحه 316-502 (پاییز ۱۴۰۲)