اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فریبرز آذرپناه

توپولوژی (حلقه های توابع پیوسته) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~azarpanah
azarpanahipm.ir
+989161133687
0000-0002-0788-2195

مدیر مسئول

حمدالله صالحی

فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

science.scu.ac.ir/~salehi.h
salehi_hscu.ac.ir

ویراستار ارشد

علی رضایی علی‌آباد (ویراستار بخش ریاضی)

ریاضی (نظریه مشبکه، توپولوژی و آنالیز) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

aliabady_rscu.ac.ir

غلامعلی پرهام (ویراستار بخش آمار)

آمار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید چمران

parham_gscu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مهرداد نامداری

ریاضی (جبرجابه جایی، ساختارهای جبری مرتب) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~namdari
namdariscu.ac.ir
06133330464
0000-0003-0966-7234

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

محمود بهبودی

نظریه حلقه ها و جبرهای شرکت پذیر(جا به جایی و نا جا به جایی) گروه ریاضی. دانشگاه صنعتی اصفهان

m.behboodiipm.ir
0000-0002-1914-9273

h-index: 17  

غلامعلی پرهام

احتمال، فرایندهای تصادفی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~parham
parham_gscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0001-6574-9213

تمبا دوبه

ساختارهای جبری مرتب، تئوری قاب‌ها دانشگاه افریقای جنوبی (یونیسا)، افریقای جنوبی

dubetaunisa.ac.za

حمزه ترابی

آمار دانشگاه یزد

htorabiyazd.ac.ir

رحیم چینی‌پرداز

استنباط آماری، سری های زمانی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~chinipardaz.r
chinipardaz_rscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-1058-4735

h-index: 7  

قاسم حیدری‌نژاد

دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

gheidarimodares.ac.ir

عبدالرحمن رازانی

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای، نظریه نقطه ثابت گروه ریاضی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین ایران

razani.sci.ikiu.ac.ir
razanisci.ikiu.ac.ir
0000-0002-7172-9241

h-index: 10  

جلیل رشیدی نیا

آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/2899/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7
rashidiniaiust.ac.ir
0000-0002-9177-900X

h-index: 23  

علی رضایی علی‌آباد

ریاضی (توپولوژی) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید چمران

aliabady_rscu.ac.ir

محمدرضا زادکرمی

آمار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

zadkarami_mscu.ac.ir

منصور سراج

تحقیق در عملیات گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~msaraj
msarajscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-4047-5185

h-index: 8  

سهراب عفتی

کنترل بهینه و بهینه سازی، مدل سازی شبکههای عصبی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

s-effati.profcms.um.ac.ir
s-effatium.ac.ir
0000-0001-9752-0034

h-index: 19  

علی‌رضا فخارزاده جهرمی

ریاضی (بهینه سازی، کنترل بهینه، طراحی شکل بهینه، ریاضی پزشکی، ٍَِ، داده کاوی) دانشگاه صنعتی شیراز

a_fakharzadehsutech.ac.ir

محمد هادی فراهی

ریاضی -کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

farahi.profcms.um.ac.ir
farahimath.um.ac.ir
0000-0002-9711-6936

h-index: 13  

سعید قهرمانی

احتمال، فرایندهای تصادفی دانشگاه وسترن نیو انگلند آمریکا

sghahramwne.edu

امیدعلی کرم‌زاده

ریاضی (نظریه حلقه ها و مدول ها، حلقه های توابع پیوسته و آموزش ریاضی) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

karamzadehscu.ac.ir

مجتبی گنجعلی

مدلهای خطی، مدلهای خطی تعمیم یافته گروه آمار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375289
m-ganjalisbu.ac.ir
0000-0002-8574-1750

h-index: 11  

غلامرضا محتشمی برزادران

استنباط آماری دانشگاه فردوسی مشهد

grmohtashamium.ac.ir

جمشید موری

ریاضی، گروه‌های متناهی دانشگاه نورث وست (NWU) افریقای جنوبی

jamshid.moorinwu.ac.za

مهرداد نامداری

ریاضی (جبرجابه جایی، ساختارهای جبری مرتب) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~namdari
namdariipm.ir
00989161133107
0000-0003-0966-7234

h-index: 8  

سیامک نوربلوچی

آمار بیزی در پزشکی مدرسه پزشکی دانشگاه مینه سوتا آمریکا

noorb002umn.edu

محمد جلوداری ممقانی

نظریه هندسی گروه‌ها دانشگاه علامه طباطبایی

j_mamaghaniatu.ac.ir

محمدحسن حقیقی

نظریه گراف، نظریه جبری گراف، جبر خطی گروه ریاضی، دانشگاه شیراز

shirdarehshirazu.ac.ir
09171030119

امیرحسین صنعت‌پور

آنالیز تابعی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی

msc.khu.ac.ir/cv/219/a_sanatpour
a_sanatpourkhu.ac.ir

فاطمه هلن قانع

سیستم های دینامیکی دانشگاه فردوسی مشهد
(استاد تمام) گروه ریاضی

mathstat.um.ac.ir/index.php?lang=fa
ghanemath.um.ac.ir
0000-0003-1356-8810

h-index: 6  

امیر هاشمی

جبر جابه جایی محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان
و
پژوهشکده ریاضیات، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی(شعبه اصفهان)

amirhashemi.iut.ac.ir/ & www.ipm.ac.ir/fa/
amir.hashemicc.iut.ac.ir
0000-0003-1557-8430

h-index: 10  

محمد شهریاری

نظریه گروه ها دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان
گروه ریاضی . دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=14ZUBZUAAAAJ&hl=en
mshahryaritabrizu.ac.ir
0000-0002-0463-2182

h-index: 8  

مهدی نجفی خواه

هندسه دیفرانسیل دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir
mnadjafikhahiust.ac.ir
0000-0002-1354-9786

h-index: 13  

سعید علیخانی

نظریه گراف و ترکیبیات استاد تمام ریاضی- دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/alikhani
alikhaniyazd.ac.ir
0000-0002-1801-203X

h-index: 18  

غلامرضا آقا ملایی

جبرخطی و کاربردهای آن دانشگاه شهید باهنر کرمان

mathfaculty.uk.ac.ir/~aghamollaei
aghamollaeiuk.ac.ir
0000-0002-5837-4318

h-index: 5  

البرز آذرنگ

جبر-جبر تعویض پذیر -توسیع حلقه ها گروه ریاضی- دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~a.azarang
a_azarangscu.ac.ir
0000-0001-9598-2411

h-index: 8  

محمد فرشی

علوم کامپیوتر دانشیار آزمایشگاه الگوریتم های ترکیبیاتی و هندسی بخش علوم کامپیوتر-دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/farshi/
mfarshiyazd.ac.ir
0000-0002-1986-2722

امیر مافی

ریاضی گرایش جبرجابه جایی و جبر جابه جایی ترکیبیاتی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~amafi/
a.mafiuok.ac.ir

مرتضی گچ‌پزان

آنالیز عددی دانشگاه فردوسی مشهد

gachpazanmath.um.ac.ir

فیروزه ریواز

آمار فضایی گروه آمار دانشگاه شهیدبهشتی

mathsci.sbu.ac.ir/~f_rivaz
f_rivazsbu.ac.ir

حسن میش مست نهی

تحقیق در عملیات گروه ریاضیات و کاربردهای آن، دانشکده ریاضی، آماروعلوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3445&Culture=fa-ir
hmnehihamoon.usb.ac.ir
0000-0002-7573-1751

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا درفشه

گروه‌های متناهی بخش ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر، پردیس علوم، دانشگاه تهران

darafshehut.ac.ir

محمداسماعیل سامعی

آنالیز تابعی گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

profs.basu.ac.ir/me-samei/
mesameigmail.com
09188121728

مدیر داخلی

البرز آذرنگ

ریاضی-جبر دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~a.azarang
a_azarangscu.ac.ir
0000-0002-1356-2411

h-index: 7  

کارشناس نشریه

صدیقه مومنی

ادبیات دراماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز

s.momeni100gmail.com