اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فریبرز آذرپناه

توپولوژی (حلقه های توابع پیوسته) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~azarpanah
azarpanahipm.ir
+989161133687
0000-0002-0788-2195

مدیر مسئول

اسماعیل حسینی

ریاضی هندسه گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~e.hosseini
e.hosseiniscu.ac.ir
09177496457
0000-0002-0971-7548

h-index: 4  

ویراستار ادبی

رستم محمدیان(ویراستار بخش ریاضی)

ریاضی-توپولوژی گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

maths.scu.ac.ir/~mohamadian.r
mohamadian_rscu.ac.ir
0000-0003-3350-366X

غلامعلی پرهام (ویراستار بخش آمار)

آمار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید چمران

parham_gscu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مهرداد نامداری

ریاضی (جبرجابه جایی، ساختارهای جبری مرتب) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~namdari
namdariscu.ac.ir
06133330464
0000-0003-0966-7234

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا آقا ملایی

جبرخطی و کاربردهای آن دانشگاه شهید باهنر کرمان

mathfaculty.uk.ac.ir/~aghamollaei
aghamollaeiuk.ac.ir
0000-0002-5837-4318

h-index: 5  

البرز آذرنگ

جبر-جبر تعویض پذیر -توسیع حلقه ها گروه ریاضی- دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~a.azarang
a_azarangscu.ac.ir
0000-0001-9598-2411

h-index: 8  

محمود بهبودی

نظریه حلقه ها و جبرهای شرکت پذیر(جا به جایی و نا جا به جایی) گروه ریاضی. دانشگاه صنعتی اصفهان

m.behboodiipm.ir
0000-0002-1914-9273

h-index: 17  

غلامعلی پرهام

احتمال، فرایندهای تصادفی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~parham
parham_gscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0001-6574-9213

حمزه ترابی

آمار دانشگاه یزد

htorabiyazd.ac.ir

محمد جلوداری ممقانی

نظریه هندسی گروه‌ها دانشگاه علامه طباطبایی

j_mamaghaniatu.ac.ir

رحیم چینی‌پرداز

استنباط آماری، سری های زمانی گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~chinipardaz.r
chinipardaz_rscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-1058-4735

h-index: 7  

غلامرضا حجتی

آنالیز عددی و بهینه سازی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?hojjati
ghojjatitabrizu.ac.ir

محمدحسن حقیقی

نظریه گراف، نظریه جبری گراف، جبر خطی گروه ریاضی، دانشگاه شیراز

shirdarehshirazu.ac.ir
09171030119

قاسم حیدری‌نژاد

دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

gheidarimodares.ac.ir

تمبا دوبه

ساختارهای جبری مرتب، تئوری قاب‌ها دانشگاه افریقای جنوبی (یونیسا)، افریقای جنوبی

dubetaunisa.ac.za

عبدالرحمن رازانی

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای، نظریه نقطه ثابت گروه ریاضی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین ایران

razani.sci.ikiu.ac.ir
razanisci.ikiu.ac.ir
0000-0002-7172-9241

h-index: 10  

جلیل رشیدی نیا

آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/2899/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7
rashidiniaiust.ac.ir
0000-0002-9177-900X

h-index: 23  

علی رضایی علی‌آباد

ریاضی (توپولوژی) گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید چمران

aliabady_rscu.ac.ir

فیروزه ریواز

آمار فضایی گروه آمار دانشگاه شهیدبهشتی

mathsci.sbu.ac.ir/~f_rivaz
f_rivazsbu.ac.ir

محمدرضا زادکرمی

آمار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

zadkarami_mscu.ac.ir

محسن زیوری رضاپور

آنالیز غیرخطی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهیدچمران اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/en/~mzivari
mzivariscu.ac.ir
0000-0003-0353-1950

h-index: 4  

محمداسماعیل سامعی

آنالیز تابعی، آنالیز غیرخطی، معادلات مشتق و انتگرال کسری گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

profs.basu.ac.ir/me-samei/
mesameibasu.ac.ir
09188121728
0000-0002-5450-3127

h-index: 18  

منصور سراج

تحقیق در عملیات گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

maths.scu.ac.ir/~msaraj
msarajscu.ac.ir
0611 33330464
0000-0003-4047-5185

h-index: 8  

محمد شهریاری

نظریه گروه ها دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان
گروه ریاضی . دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=14ZUBZUAAAAJ&hl=en
mshahryaritabrizu.ac.ir
0000-0002-0463-2182

h-index: 8  

مازیار صلاحی

تحقیق در عملیات استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~salahim/home
salahimguilan.ac.ir

امیرحسین صنعت‌پور

آنالیز تابعی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی

msc.khu.ac.ir/cv/219/a_sanatpour
a_sanatpourkhu.ac.ir

سهراب عفتی

کنترل بهینه و بهینه سازی، مدل سازی شبکههای عصبی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

s-effati.profcms.um.ac.ir
s-effatium.ac.ir
0000-0001-9752-0034

h-index: 19  

سعید علیخانی

نظریه گراف و ترکیبیات استاد تمام ریاضی- دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/alikhani
alikhaniyazd.ac.ir
0000-0002-1801-203X

h-index: 18  

بهروز علیزاده

تحقیق در عملیات و بهینه سازی استاد دانشکده علوم پایه مهندسی دانشگاه صنعتی سهند

fa.sci.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=6
alizadehsut.ac.ir

علی‌رضا فخارزاده جهرمی

ریاضی (بهینه سازی، کنترل بهینه، طراحی شکل بهینه، ریاضی پزشکی، ٍَِ، داده کاوی) دانشگاه صنعتی شیراز

a_fakharzadehsutech.ac.ir

محمد هادی فراهی

ریاضی -کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

farahi.profcms.um.ac.ir
farahimath.um.ac.ir
0000-0002-9711-6936

h-index: 13  

محمد فرشی

علوم کامپیوتر دانشیار آزمایشگاه الگوریتم های ترکیبیاتی و هندسی بخش علوم کامپیوتر-دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/farshi/
mfarshiyazd.ac.ir
0000-0002-1986-2722

دکتر مرتضی فتوحی فیروزآباد

معادلات دیفرانسیل جزیی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

scimet.sharif.ac.ir/MortezaM_Fotouhi
fotouhisharif.edu
0000-0002-0029-6129

فاطمه هلن قانع

سیستم های دینامیکی دانشگاه فردوسی مشهد
(استاد تمام) گروه ریاضی

mathstat.um.ac.ir/index.php?lang=fa
ghanemath.um.ac.ir
0000-0003-1356-8810

h-index: 6  

سعید قهرمانی

احتمال، فرایندهای تصادفی دانشگاه وسترن نیو انگلند آمریکا

sghahramwne.edu

امیدعلی کرم‌زاده

ریاضی (نظریه حلقه ها و مدول ها، حلقه های توابع پیوسته و آموزش ریاضی) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران

karamzadehscu.ac.ir

مرتضی گچ‌پزان

آنالیز عددی دانشگاه فردوسی مشهد

gachpazanmath.um.ac.ir

امیر مافی

ریاضی گرایش جبرجابه جایی و جبر جابه جایی ترکیبیاتی گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~amafi/
a.mafiuok.ac.ir

غلامرضا محتشمی برزادران

استنباط آماری دانشگاه فردوسی مشهد

grmohtashamium.ac.ir

رستم محمدیان

ریاضی-توپولوژی گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~mohamadian.r
mohamadian_rscu.ac.ir
0000-0003-3350-366X

بهزاد منصوری

آمار ناپارامتری، سری‌‎های زمانی، موجک گروه آمار دانشکده علوم‌ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~mansouri.behzad
b.mansouriscu.ac.ir
0000-0001-7358-3583

h-index: 8  

جمشید موری

ریاضی، گروه‌های متناهی دانشگاه نورث وست (NWU) افریقای جنوبی

jamshid.moorinwu.ac.za

حسن میش مست نهی

تحقیق در عملیات گروه ریاضیات و کاربردهای آن، دانشکده ریاضی، آماروعلوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3445&Culture=fa-ir
hmnehihamoon.usb.ac.ir
0000-0002-7573-1751

مهرداد نامداری

ریاضی (جبرجابه جایی، ساختارهای جبری مرتب) گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~namdari
namdariipm.ir
00989161133107
0000-0003-0966-7234

h-index: 8  

مهدی نجفی خواه

هندسه دیفرانسیل دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir
mnadjafikhahiust.ac.ir
0000-0002-1354-9786

h-index: 13  

سیامک نوربلوچی

آمار بیزی در پزشکی مدرسه پزشکی دانشگاه مینه سوتا آمریکا

noorb002umn.edu

امیر هاشمی

جبر جابه جایی محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان
و
پژوهشکده ریاضیات، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی(شعبه اصفهان)

amirhashemi.iut.ac.ir/ & www.ipm.ac.ir/fa/
amir.hashemicc.iut.ac.ir
0000-0003-1557-8430

h-index: 10  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا درفشه

گروه‌های متناهی بخش ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر، پردیس علوم، دانشگاه تهران

darafshehut.ac.ir

مدیر داخلی

محمدعلی سیاوشی

ریاضی-توپولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

maths.scu.ac.ir/~m.siavoshi
m.siavoshiscu.ac.ir
0000-0003-1812-563X

کارشناس نشریه

صدیقه مومنی

ادبیات دراماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز

s.momeni100gmail.com