اخذ موافقت نمایه در پایگاه DOAJ

مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی موفق به اخذ پذیرش نمایه در پایگاه بین المللی DOAJ گردید.