مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی در ارزیابی سال ۱۴۰۱ نشریات وزارت علوم، موفق شد رتبه الف را کسب کند.