مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی در zbMATH نمایه گردید.

با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی در نمایه بین المللی zbMATH نمایه گردید.