فهرست داوران همکار بهار 1402

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

 

 

 

کریم ایواز

 

 

استاد

 

دانشگاه تبریز

 

سپهر ابراهیمی مود

 

استادیار

 

دانشگاه تبریز

 

 

علیرضا منیری حمزه کلایی

 

استادیار

 

دانشگاه مازندران

 

 

محسن قاسمی

 

 

دانشگاه ارومیه

 

 

سید حجت‌اله مومنی ماسوله

 

دانشیار

 

دانشگاه شاهد

 

 

محمد شیرازیان

 

استادیار

 

دانشگاه نیشابور

 

 

عبدالعزیز حصاری

 

 

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

 

 

ابراهیم قشقایی

 

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

 

علی آرمندنژاد

 

استاد

 

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 

 

فاطمه خالویی

 

استادیار

 

دانشگاه باهنر کرمان

 

 

محمد نباتی

 

استادیار

 

دانشگاه صنعت نفت آبادان

 

 

حجت‌اله ادیبی

 

 

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 

 

هاجر علیمراد

 

استادیار

 

دانشگاه جهرم

 

 

مهرداد نامداری

 

دانشیار

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

 

سعدون محمودی

 

 

 

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی