فهرست داوران همکار زمستان 1401

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 

وابستگی سازمانی

 

 

 

داوود میرزایی

 

 

دانشیار

 

دانشگاه اصفهان

 

علی صفدری وایقانی

 

دانشیار

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

نگار شهنی کرم‌زاده

 

استادیار

 

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

محمود بهبودی

 

استاد

 

 

دانشگاه صنعتی اصسفهان

 

 

نسرین شیرعلی

 

دانشیار

 

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

 

محمد شیرازیان

 

استادیار

 

 

دانشگاه نیشابور

 

 

محمد خراشادیزاده

 

دانشیار

 

 

دانشگاه بیرجند

 

 

علی فرجزاده

 

 

استاد

 

 

دانشگاه رازی

 

علی آرمندنژاد

 

استاد

 

 

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

 

 

محمدرضا صالحی راد

 

دانشیار

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

سید مهدی میرحسینی عالیزمینی

 

استادیار

 

 

دانشگاه پیام نور تهران

 

 

علیرضا صالحی

 

استادیار

 

 

دانشکده نفت اهواز

 

 

اسداله محمودزاده وزیری

 

استادیار

 

 

دانشگاه بیرجند