فهرست داوران همکار بهار 1401

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 

وابستگی سازمانی

 

 

 

جمشید موری

 

 

استاد

 

North-West University, South Africa

 

محمدرضا درفشه

 

استاد

 

 

دانشگاه تهران

 

 

محمدعلی نعمت‌الهی

 

استاد

 

 

دانشگاه فسا

 

 

محمدرضا جبارزاده

 

استاد

 

 

دانشگاه تبریز

 

 

مهدی آقابالی

 

استاد

 

 

دانشگاه تهران

 

 

جعفر فتحعلی

 

دانشیار

 

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

مازیار صلاحی

 

 

دانشیار

 

 

دانشگاه گیلان

 

حمید مسگرانی

 

دانشیار

 

 

دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

 

 

مهرداد نامداری

 

دانشیار

 

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

 

علی اکبر راسخی

 

استادیار

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

 

مختار عباسی

 

استادیار

 

 

دانشگاه قم

 

 

علیرضا صالحی

 

استادیار

 

 

دانشکده نفت اهواز

 

 

 

علی‌اکبر استاجی

 

 

دانشیار

 

 

دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

 

یوسف استارمی

 

 

دانشیار

 

گلستان