فهرست داوران همکار تابستان 1402

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 

وابستگی سازمانی

 

 

غلامرضا محتشمی برزادران

 

استاد

 

دانشگاه فردوسی

 

حمیدرضا زنگنه ظهوری

 

استاد

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کامران آذردیوانی

 

استاد

 

دانشگاه الزهراء

 

محمدهادی اسکندری نوری

 

استاد

 

دانشگاه فردوسی

 

عباس سعادتمندی

 

استاد

 

دانشگاه کاشان

 

محمد کیانپور

 

استاد

 

دانشگاه گیلان

 

محمدهادی فراهی

 

استاد

 

دانشگاه فردوسی

 

مگردیچ تومانیان

 

استاد

 

دانشگاه آزاد واحد کرج

 

امید ربیعی مطلق

 

دانشیار

 

دانشگاه بیرجند

 

مرتضی اسماعیلی

 

دانشیار

 

دانشگاه خوارزمی

 

احسان ممتحن

 

دانشیار

 

دانشگاه یاسوج

 

علیرضا وحیدی

 

دانشیار

 

دانشگاه پیام نور تهران

 

محرم آقاپور

 

دانشیار

 

دانشگاه اراک

 

خسرو سایوند

 

دانشیار

 

دانشگاه ملایر

 

کاظم حق نژاد

 

دانشیار

 

دانشگاه محقق اردبیلی

 

طاهره افتخاری

 

استادیار

 

دانشگاه علم و صنعت

 

محمد اسماعیل سامعی

 

استادیار

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سیدمهدی میرحسینی عالی زمینی

 

استادیار

 

دانشگاه پیام نور تهران

 

فاطمه آهنگری

 

استادیار

 

دانشگاه الزهراء