فهرست داوران همکار پاییز 1402

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

 

 

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران

 

استاد

 

دانشگاه فردوسی

 

دکتر حجت‌اله ادیبی

 

استاد

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر غلامرضا حجتی

 

استاد

 

دانشگاه تبریز

 

دکتر فاطمه هلن قانع

 

استاد

 

دانشگاه فردوسی

 

دکتر جعفر پورمحمود

 

استاد

 

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 

دکتر علی‌اکبر استاجی

 

استاد

 

دانشگاه حکیم سبزواری

 

دکتر رحیم چینی‌پرداز

 

استاد

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

دکتر هادی رضازاده آملی

 

دانشیار

 

دانشگاه آمل

 

دکتر نعمت‌اله نیامرادی

 

دانشیار

 

دانشگاه رازی

 

دکتر محمد قاسمی

 

دانشیار

 

دانشگاه کردستان

 

دکتر احد رحیمی

 

دانشیار

 

دانشگاه رازی

 

دکتر لیلا شریفان

 

دانشیار

 

دانشگاه سبزوار

 

دکتر منصور سراج

 

دانشیار

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

دکتر حبیب‌اله سعیدی

 

دانشیار

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

دکتر بهزاد منصوری

 

دانشیار

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

دکتر مهدی فاتحی‌نیا

 

دانشیار

 

دانشگاه یزد

 

دکتر محمد اسماعیل سامعی

 

دانشیار

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

دکتر حکیم بکری زاده

 

استادیار

 

دانشگاه پیام نور ایلام

 

دکتر رسول کاظمی نجف‌آبادی

 

استادیار

 

دانشگاه کاشان

 

دکتر محمد شیرازیان

 

استادیار

 

دانشگاه نیشابور

 

دکتر رضوان صالحی

 

استادیار

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر مهدی جلالوند

 

استادیار

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

دکتر زینب سبعه

 

استادیار

 

دانشگاه شهیدچمران اهواز

 

دکتر سمیه سلطانپور

 

استادیار

 

دانشگاه صنعت نفت

 

دکتر محمد ایزدی

 

استادیار

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان